English | Български

Зала 7 — Риби [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — Риби [местоположение]Зала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]

Експозиции — Зала 7 — Риби

Залата е разположена на втория етаж на музея. В нея е представена значителна част от българската ихтиофауна. По-голямата част от залата е заета от експонати с представители на всички основни видове и родове, обитаващи нашите сладки води, като преобладаващи са видовете от семейство шаранови (Cyprinidae), семейство костурови (Percidae) и семейство пъстървови (Salmonidae). По-интересните представители в тази част от залата са: ендемитите струмски гулеш (Barbatula bureschi), дунавски щипок (Sabanejewia bulgarica) и маришки морунаш (Vimba melanops), както и лупавеца (Rutilus frisii), малкия речен кефал (Leuciscus borysthenicus) и др.

В отделна витрина е представена и черноморската ихтиофауна, като в залата са експонирани препарати на основните морски и проходни видове, срещащи се както в открито море, така и в близост до нашата крайбрежна ивица и прилежащите реки. Интерес представлява описаният от България нов вид резовски карагьоз (Alosa bulgarica).

Друга голяма част от залата е заета от колекцията чужди риби. Основната част от тях са от Средиземно и Червено море. Освен тях в залата са изложени и други интересни и екзотични представители, като кълбовидните риби Tetraodon inervis и Diodon hystrix, сляпата пещерна риба Astyanax jordani от Мексико, електрическия сом Malapterurus electricus от Нигерия, панцерната щука Lepidosteus tristoechus от Куба и много други.

В зала Риби се намира също така и диорамата ‘Коралов риф пред брега на остров Куба’, в която са представени 21 вида тропически риби, характерни за тази част на океана.