Къде съм? > Начало > Образование


Издаване на фактура, плащане

1. Изпратете данните на училището, необходими за издаване на фактура (титуляр, адрес, БУЛСТАТ и МОЛ), на вниманието на главния счетоводител, г-жа Милена Горанова на е-поща: . Посочете за колко ученици и колко занятия ще заплатите. Цената за посещение се изчислява, като броят на учениците се умножи по цената на ученическия билет — 4 лв. (ръководителят на групата не заплаща за посещението си) и се добави броят занимания умножени по 100,00 лв. Ако фактурата трябва задължително да съдържа определен текст относно име на проект или друго, моля напишете го.

2. Плащането се извършва ПРЕДВАРИТЕЛНО ПО БАНКОВ ПЪТ!
Титуляр: НПМ-БАН
Обединена Българска Банка, клон Раковски
IBAN: BG38 UBBS 8002 3107 9172 10
BIC: UBBS BGSF

3. След постъпването на сумата по банковата сметка на музея, счетоводството издава фактура, която заедно със съответния брой входни билети, се получават на билетната каса на музея в работното време на касата — всеки ден от 10:00 до 17:00 часа.

При настъпване на извънредни обстоятелства и невъзможност да проведат заниманието в уговореното време, учителите могат да договорят нова дата и час.

Възстановяването на суми за непроведени занимания не е възможно.