English | Български

Д-р Петър Шурулинков. Снимкa: (c) Любомила Кривошиева (Зелени Балкани)
Д-р Петър Шурулинков. Снимкa: (c) Любомила Кривошиева (Зелени Балкани)

Петър Шурулинков

(доцент д-р)
телефон: 02 9885116 (в. 644); е-поща:

Роден на 25 декември 1975 г. в София.

Образование


средно образование: НПМГ акад. Л. Чакалов, София
магистър (биология), специализация ‘зоология на гръбначните животни и антропология’ (1993—1998): СУ ‘Св. Климент Охридски’
доктор (зоология) (2000—2003): Институт по зоология — БАН

Област на научни изследвания


Орнитология — Фауна, екология и еволюция на птиците. Миграция на птиците. Изследвания върху птици — глациални реликти в планините на България. Тенденции в числеността на популациите на птиците в България.

Паразитология — Кръвни едноклетъчни паразити на птиците. Фауна и разпространение на хемоспоридиите в България. Влияние на различни фактори върху екстензивността на заразяване на птиците с хемоспоридии. Влияние на хемоспоридиите върху дивите птици и върху миграцията при мигриращите видове.

Природозащита — Опазване на птиците. Законодателство, защитени територии за опазване на птиците и техните местообитания.

Проекти


Картиране на находищата на пернатонога и врабчова кукумявка в НП ‘Рила’
План за управление на НП ‘Рила’ — част Фауна, Птици
Европейски Атлас на гнездещите птици. Картиране на гнездещи птици през 2016 и 2017 г. в 50Х50 км УТМ квадрати в Западна и Централна България
Мониторинг на орнитофауната на комплекса влажни зони край с. Негован, Софийско
План за управление на ПП ‘Българка’ — част 'Фауна’, ръководител на екип за иследване на птиците
Горска сертификация на територията на държавни горски стопанства в Югоизточно и Югозападно държавно горско предприятие

Членство в неправителствени организации


Сдружение за дива природа ‘Балкани’ — от 1993 досега, член на УС на организацията; Българско паразитологично дружество.

Най-нови публикации


Tzvetkov, P., Dedov, I., Beshkov, S., Shurulinkov, P., 2022. Environmental Dimensions. — In: Pickard, D. (eds) Urban Agriculture for Improving the Quality of Life. Urban Agriculture. Springer, Cham., pp. 111—134. doi:10.1007/978-3-030-94743-9_6

Shurulinkov, P., Bergkamp, P., Aleksandrov, N., Simeonov, P., Ralev, A., Tsvetkov, P., Popov, K., Daskalova, G., Dimitrova, K., Hristov, K., Hristov, I., Gradinarov, J., Tonev, I., Hotinov, B., Dimitrov, D. A., Ottensman, M., Rinaud, T., Chakarov, N., 2021. Vagrant species of birds captured at Durankulak ringing camp, NE Bulgaria, 2019—2020. — Historia naturalis bulgarica, 42: 89—94. doi:10.48027/hnb.42.121

Gerdzhikov, G., Plachiyski, D., Popgeorgiev, G., Avramov, S., Demerdzhiev, D., Daskalova, G., Shurulinkov, P., 2021. White-backed (Lilford’s) Woodpecker Dendrocopos leucotos lilfordi Sharpe & Dresser, 1871: Distribution and Population Density in Bulgaria. — North-Western Journal of Zoology (in press).

Shurulinkov, P., Daskalova, G., Popov, K, Dalakchieva, S.,Tsonev, R., Dimchev, I., Ralev, A., 2020. Recent changes in the presence status and numbers of ruddy shelduck (Tadorna ferruginea) in the Eastern Balkans. — Historia naturalis bulgarica, 41: 41—49. doi:10.48027/hnb.41.06001

Shurulinkov, P., Hubenov, Z., Beshkov, S., Popgeorgiev, G. (eds), 2019. Biodiversity of the Bulgarian-Romanian section of the Lower Danube. — Nova Publishers, New York, 441 pp.

Shurulinkov, P., Daskalova, G., Cheshmedzhiev, S., Kirov, K., Koev, V., Dinkov, H., Hristov, I., Nikolov, I., Mihov, S., Kutsarov, Y., 2019. Heron and cormorant colonies along the Bulgarian-Romanian section of the Danube River: Status and Trends 2010—2014. — In: Shurulinkov, P. et al. (eds) Biodiversity of the Bulgarian-Romanian section of the Lower Danube. Nova Publishers, New York, pp. 315—340.

Shurulinkov, P., Cheshmedzhiev, S., Daskalova, G., Dinkov, H., Kirov, K., Hristov, I., Kutsarov, Y., Koev, V., Mihov, S., 2019. Recent data on the distribution and numbers of the water birds in the wetlands along the Bulgarian-Romanian section of the Danube River. — In: Shurulinkov, P. et al. (eds) Biodiversity of the Bulgarian-Romanian section of the Lower Danube. Nova Publishers, New York, pp. 341—374.

Cheshmedzhiev, S., Shurulinkov, P., Daskalova, G., 2019. Status and distribution of diurnal birds of prey and the Black Stork along the Bulgarian section of the Danube River. — In: Shurulinkov, P. et al. (eds) Biodiversity of the Bulgarian-Romanian section of the Lower Danube. Nova Publishers, New York, pp. 375—398.

Shurulinkov, P., Spasov, L., Stoyanov, G. P., Chakarov, N., 2018. Blood parasite infections in a wild population of ravens (Corvus corax) in Bulgaria. — Malaria Journal, 17: 33. [PDF]

Shurulinkov, P., Daskalova, G., Kirov, D., Borisov, B., Spasov, L., Ralev, A., Stoev, I., Mechev, A., 2018. Avifauna of Bulgarka Nature Park with distribution, population size and breeding density data for the species of conservation importance. — Forestry Ideas 24, 1 (55): 3—22 [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала