English | Български

Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) Добрин Кашавелов
Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) Добрин Кашавелов

Златозар Боев

(професор д.б.н.)
телефон: 087 7089048; е-поща:

Роден на 20 октомври 1955 в София.
Образование: Софийски университет Св. Кл. Охридски (1980).
Дипл. специалност: биолог-еколог.

Област на научни изследвания


Палеоорнитология; орнитоархеология; еволюция на птиците и палеоавифауните; костна и екстериорна морфология на птиците; оредяване и изчезване на птиците; история на зоологията, орнитологията и палеонтологията и природонаучните колекции.


Текущи проекти


Conservation measures for the Lesser Spotted Eagle and its habitats in Bulgaria. LIFE18 NAT/BG/001051. Program Life — EC (2019—2024)
План за действие за опазване на египетския лешояд Neophron percnopterus в България. Българско дружество за защита на птиците (2009—2018)
История на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките
Птици от късен плейстоцен и ранен холоцен от Северен Виетнам
История на българската орнитология
Дигитализиране на палеоорнитологичната, археоорнитологичната и остеологичната колекция от птици в Националния природонаучен музей — БАН

Докторанти


Марков, Г. (2000—2002). Изкопаемите хоботни (Proboscidea) от България: фаунистичен състав, биохронология, екология и зоогеография. — Редовна доктурантура (съ-ръководител; 3-тата година под н. рък. на Н. Спасов). Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Митев, Ив. (2001—2004). Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Демерджиев, Д. (2005—2008). Царският орел (Aquila heliaca Savigni, 1809) (Accipitridae — Aves) в България — биология, екология, численост и мерки за опазване. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Недялков, Н. (2007—2010). Хранителен спектър на гнездящи ловни соколи (Falco cherrug) в зависимост от достъпността на плячката. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Ангелов, И. (2011—2014). Консервационна биология на египетския лешояд (Neophron percnopterus L.) в България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — прекъснал.
Плачийски, Д. (2013—2016): Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Добрев, Д. (2014—2018). Разпространение и екологични изисквания на белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl., 1783) в България. — Задочна докторантура. Пловдивски университет Паисий Хилендарски. — защитил успешно.
Аркумарев, В. (2016—2019). Придвижване и индивидуален участък при белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783) в България. — Редовна докторантура. Пловдивски университет Паисий Хилендарски. — защитил успешно. (съ-ръководител с доц., д.б.н. Дилян Георгиев).
Ангелов, И. (2021—2023). Численост, възрастова структура и хранителен спектър на гнездовата популация на скалния орел в България (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758). — Редовна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.

Дипломанти


Караиванова, Е. 1997. Сравнителен остеометричен анализ на две популации на лиската (Fulica atra Linnaeus, 1758) от Югоизточна България — рецентна и субфосилна от раннобронзовата епоха. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа.
Митев, Ив. 1996. Сравнителен анализ на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) от две находища от Североизточна България. — СУ Св. Климент Охридски, Биол. фак., Дипл. раб., 1—27.
Тодоров, Р. 1993. Върху фенологията на размножаването на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) в някои части от страната. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа.
Тотева, Цв. 1995. Хранителен спектър на горската ушата сова (Asio otus (L.)) в Северния парк на гр. София. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа. (съ-ръководител с Б. Милчев).

Най-нови публикации


Boev, Z., Popgeorgiev, G., 2021. Animal remains of the medieval settlement (9th—10th century A. D.) near Nedan village (Veliko Tarnovo Region, CN Bulgaria). — ZooNotes, 170: 1—4. [PDF]

Boev, Z., Bozukov, V., 2021. Satovcha (Blagoevgrad Distict, SW Bulgaria), a new Middle Miocene avian locality. — Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 74 (3): 406—411. [PDF]

Boev, Z., 2021. Karvav Kamak Mnt. — a new locality of the Spotted Nutcracker (Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)) in Bulgaria. — ZooNotes, 188: 1—3. [PDF]

Boev, Z., 2021. Animal remains of the medieval settlement near Petarch village (Sofia Province, CW Bulgaria). — ZooNotes, 184: 1—4. [PDF]

Boev, Z., 2021. An Early Pleistocene magpie (Pica praepica sp. n.) (Corvidae Leach, 1820) from Bulgaria. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 6: 51—59. [PDF]

Boev, Z., 2021. Data on the study of bird distribution in Bulgaria in the last 45 years (1976—2020). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 6: 1—45. [PDF]

Боев, З., 2021. Гигантският голяморог елен в България. — Природа — БАН, 3: 106—108. [PDF]

Боев, З., 2021. Пещерната хиена — конкурент на палеолитния човек в България. — Природа — БАН, 3: 102—105. [PDF]

Боев, З., 2021. Тропични птици в Сибир. — Природа — БАН, 2: 98—101. [PDF]

Боев, З., 2021. Фосилните земноводни в България. — Природа — БАН, 2: 92—96. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала