English | Български

Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни
Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни

Златозар Боев

(професор д.б.н.)
телефон: 087 7089048; е-поща:

Роден на 20 октомври 1955 в София.
Образование: Софийски университет Св. Кл. Охридски (1980).
Дипл. специалност: биолог-еколог.

Област на научни изследвания


Палеоорнитология; орнитоархеология; еволюция на птиците и палеоавифауните; костна и екстериорна морфология на птиците; оредяване и изчезване на птиците; история на зоологията, орнитологията и палеонтологията и природонаучните колекции.


Текущи проекти


План за действие за опазване на египетския лешояд Neophron percnopterus в България. Българско дружество за защита на птиците (2014—2020)
Conservation measures for the Lesser Spotted Eagle and its habitats in Bulgaria. LIFE18 NAT/BG/001051. Program Life — EC (2019—2024)
ROBG-471 Нови дестинации в трансграничния туризъм, No. 94477/21.08.2018 — Interreg: The museums of Craiova and Varshets (2018—2022)
История на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (2015—2024)
Птици от късен плейстоцен и ранен холоцен от Северен Виетнам (2018—2022)
История на българската орнитология (2020—2022)
Дигитализиране на палеоорнитологичната, археоорнитологичната и остеологичната колекция от птици в Националния природонаучен музей — БАН (2021—2022)
Quaternary vertebrate fauna of Bulgaria — composition, chronology and impoverishment (2022—2023)

Докторанти


Марков, Г. (2000—2002). Изкопаемите хоботни (Proboscidea) от България: фаунистичен състав, биохронология, екология и зоогеография. — Редовна доктурантура (съ-ръководител; 3-тата година под н. рък. на Н. Спасов). Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Митев, Ив. (2001—2004). Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Демерджиев, Д. (2005—2008). Царският орел (Aquila heliaca Savigni, 1809) (Accipitridae — Aves) в България — биология, екология, численост и мерки за опазване. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Недялков, Н. (2007—2010). Хранителен спектър на гнездящи ловни соколи (Falco cherrug) в зависимост от достъпността на плячката. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Ангелов, И. (2011—2014). Консервационна биология на египетския лешояд (Neophron percnopterus L.) в България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — прекъснал.
Плачийски, Д. (2013—2016): Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Добрев, Д. (2014—2018). Разпространение и екологични изисквания на белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl., 1783) в България. — Задочна докторантура. Пловдивски университет Паисий Хилендарски. — защитил успешно.
Аркумарев, В. (2016—2019). Придвижване и индивидуален участък при белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783) в България. — Редовна докторантура. Пловдивски университет Паисий Хилендарски. — защитил успешно. (съ-ръководител с доц., д.б.н. Дилян Георгиев).
Ангелов, И. (2021—2023). Численост, възрастова структура и хранителен спектър на гнездовата популация на скалния орел в България (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758). — Редовна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.
Илиев, М. (2022—2025). Пространствена екология и миграционна стратегия при червеногушата гъска (Branta ruficollis Pallas, 1769). — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.

Дипломанти


Тодоров, Р. 1993. Върху фенологията на размножаването на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) в някои части от страната. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа.
Тотева, Цв. 1995. Хранителен спектър на горската ушата сова (Asio otus (L.)) в Северния парк на гр. София. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа. (съ-ръководител с Б. Милчев).
Митев, Ив. 1996. Сравнителен анализ на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) от две находища от Североизточна България. — СУ Св. Климент Охридски, Биол. фак., Дипл. раб., 1—27.
Караиванова, Е. 1997. Сравнителен остеометричен анализ на две популации на лиската (Fulica atra Linnaeus, 1758) от Югоизточна България — рецентна и субфосилна от раннобронзовата епоха. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа.

Членство в национални редакционни колегии


ZooNotes — Пловдивски университет Паисий Хилендарски. ISSN 1313-9916
Natural Science and Advanced Technology Education / Обучение по природни науки и върхови технологии. ISSN 2738-7135 (print), ISSN 2738-7143 (online) АзБуки — Министерство на образованието и науката. https://science.azbuki.bg/

Най-нови публикации


Demerdzhiev, D., Boev, Z., Dobrev, D., Terziev, N., Nedyalkov, N., Stoychev, S., Petrov, T., 2022. Diet of Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Bulgaria: composition, distribution and variation. — Biodiversity Data Journal, 10: e77746. doi:10.3897/BDJ.10.e77746 [PDF]

Boev, Z., Mikkola, H., 2022. First Pleistocene record of Great Grey Owl (Strix nebulosa Forster, 1772) in Bulgaria. — Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 75 (5): 680—685. [PDF]

Boev, Z., Boev, Z. Jr., 2022. First observation of the White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)) in CW Bulgaria for the last 132 years. — ZooNotes, 207: 1—4. [PDF]

Boev, Z., 2022. Late Pleistocene and Early Holocene Birds of Northern Vietnam (Caves Dieu and Maxa I, Thanh Hoa Province)—Paleornithological Results of the Joint Bulgarian-Vietnamese Archaeological Expeditions, 1985—1991 (Paleoavifaunal Research). — Quaternary 2022, 5, 31. doi:10.3390/quat5030031 [PDF]

Boev, Z., 2022. History of the Bulgarian ornithology (A review of the research fields and achievements for 277 years with complete bibliography). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, Supplement 3: 1—55. [PDF]

Boev, Z., 2022. First record of the Long-billed Dowitcher (Limnodromus scolopaceus (Say, 1823)) (Scolopacidae — Aves) in Bulgaria. — ZooNotes, 194: 1—3. [PDF]

Boev, Z., 2022. European bison (Bison bonasus Linnaeus, 1758) in Bulgaria: fossil and historical records, distribution, and disappearance. — Journal of Wildlife and Biodiversity, 6 (x): x—x. doi:10.5281/zenodo.6849950 [PDF]

Boev, Z., 2022. Avian remains from the Palace Center and the Citadel of the medieval capital Pliska of Bulgaria (10th century AD). — ZooNotes, 195: 1—4. [PDF]

Boev, Z., 2022. Animal remains of the Late Antique fortified site (4th—6th century AD) near Shipot village (Vidin Region, NW Bulgaria). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 7: 5—11. [PDF]

Boev, Z., 2022. Alpine ibex (Capra ibex Linnaeus, 1758) in Bulgaria — fossil record, distribution and disappearance. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 7: 13—20. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала