English | Български

Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог
Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог

Златозар Боев

(професор д.б.н.)
телефон: 087 7089048; е-поща:

Роден на 20 октомври 1955 в София.
Образование: Софийски университет Св. Кл. Охридски (1980).
Дипл. специалност: биолог-еколог.

Област на научни изследвания


Палеоорнитология; орнитоархеология; еволюция на птиците и палеоавифауните; костна и екстериорна морфология на птиците; оредяване и изчезване на птиците; история на зоологията, орнитологията и палеонтологията и природонаучните колекции.


Текущи проекти


Conservation measures for the Lesser Spotted Eagle and its habitats in Bulgaria. LIFE18 NAT/BG/001051. Program Life — EC (2019—2024)
История на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (2015—2024)
Distributed System of Scientific Collections — Дигитализиране на палеоорнитологичната, археоорнитологичната и остеологичната колекция от птици в Националния природонаучен музей — БАН (2021—2023)
Quaternary vertebrate fauna of Bulgaria — composition, chronology and impoverishment (2022—2023)
Terminologia ornithologica bulgarica. Part I. Taxonomia (2023—2024)
Terminologia ornithologica bulgarica. Part II. Morphologia (2024—2025)

Докторанти


Марков, Г. (2000—2002). Изкопаемите хоботни (Proboscidea) от България: фаунистичен състав, биохронология, екология и зоогеография. — Редовна доктурантура (съ-ръководител; 3-тата година под н. рък. на Н. Спасов). Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Митев, Ив. (2001—2004). Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Демерджиев, Д. (2005—2008). Царският орел (Aquila heliaca Savigni, 1809) (Accipitridae — Aves) в България — биология, екология, численост и мерки за опазване. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Недялков, Н. (2007—2010). Хранителен спектър на гнездящи ловни соколи (Falco cherrug) в зависимост от достъпността на плячката. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Ангелов, И. (2011—2014). Консервационна биология на египетския лешояд (Neophron percnopterus L.) в България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — прекъснал.
Плачийски, Д. (2013—2016): Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Добрев, Д. (2014—2018). Разпространение и екологични изисквания на белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl., 1783) в България. — Задочна докторантура. Пловдивски университет Паисий Хилендарски. — защитил успешно.
Аркумарев, В. (2016—2019). Придвижване и индивидуален участък при белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783) в България. — Редовна докторантура. Пловдивски университет Паисий Хилендарски. — защитил успешно. (съ-ръководител с доц., д.б.н. Дилян Георгиев).
Ангелов, И. (2021—2023). Численост, възрастова структура и хранителен спектър на гнездовата популация на скалния орел в България (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758). — Редовна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.
Илиев, М. (2022—2025). Пространствена екология и миграционна стратегия при червеногушата гъска (Branta ruficollis Pallas, 1769). — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.

Дипломанти


Тодоров, Р. 1993. Върху фенологията на размножаването на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) в някои части от страната. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа.
Тотева, Цв. 1995. Хранителен спектър на горската ушата сова (Asio otus (L.)) в Северния парк на гр. София. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа. (съ-ръководител с Б. Милчев).
Митев, Ив. 1996. Сравнителен анализ на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) от две находища от Североизточна България. — СУ Св. Климент Охридски, Биол. фак., Дипл. раб., 1—27.
Караиванова, Е. 1997. Сравнителен остеометричен анализ на две популации на лиската (Fulica atra Linnaeus, 1758) от Югоизточна България — рецентна и субфосилна от раннобронзовата епоха. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа.

Членство в национални редакционни колегии


ZooNotes — Пловдивски университет Паисий Хилендарски. ISSN 1313-9916
Natural Science and Advanced Technology Education / Обучение по природни науки и върхови технологии. ISSN 2738-7135 (print), ISSN 2738-7143 (online) АзБуки — Министерство на образованието и науката. https://science.azbuki.bg/

Непубликувани доклади-презентации


Боев, З. 2003. Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. Тема 4: Птици. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—28. [PDF]

Боев, З. 2007. Първи находки от фосилни щрауси (Struthionidae — Strthioniformes) в България. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—40. [PDF]

Boev, Z. 2007. Neogene avifauna of Bulgaria in the context of the evolution of the European avifauna. National Museum of Natural History — BAS. Sofia. (непубл. докл.) 1—110. [PDF]

Boev, Z. 2009. Neogene-Quaternary birds of Bulgaria. National Museum of Natural History — BAS. Sofia. (непубл. докл.) 1—80. [PDF]

Боев, З. 2011. Изчезнали бозайници от България. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—65. [PDF]

Боев, З. 2014. Природа и наука в един музей — „Видяно и преживяно“ за 35 години (1980—2014). Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—75. [PDF]

Боев, З. 2023. 100 години от рождението на орнитолога Николай Боев 1922—1985. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—46. [PDF]

Боев, З. 2023. Бележити български орнитолози на 20 век. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—68. [PDF]


Най-нови публикации


Fladerer, F.A., Chatzopoulou, K., Steier, P., Bolka, M., Boev, Z., 2023. Eagle owls’ predation within a highly diversified Late Glacial landscape: remains of pikas and hares (Lagomorpha) from the Loutra Almopias Cave (Central Macedonia, Greece). — Geologica Balcanica 52 (2): 3—28. [PDF]

Demerdzhiev, D. A., Dobrev, D. D., Boev, Z. N., 2023. Grassland Alterations Do Not Affect Breeding Success, but Can Explain Dietary Shifts of a Generalist Raptor Species. — Diversity 2023, 15, 422. doi:10.3390/d15030422 [PDF]

Boev, Z., 2023. The leopard (Panthera pardus (Linnaeus, 1758) in Bulgaria. A review of the paleontological record and archaeological finds. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 8: 1—14. [PDF]

Boev, Z., 2023. The Woolly Mammoth Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 (Elephantidae Gray, 1821) in the Pleistocene in Bulgaria. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 8: 15—23. [PDF]

Boev, Z., 2023. Quaternary vertebrate fauna of Bulgaria –- composition, chronology and impoverishment. — Geologica Balcanica, 52 (1): 21—48. doi:10.52321/GeolBalc.52.1.21 [PDF]

Boev, Z., 2023. Past and present distribution of Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus Pallas, 1811) (Phoenicopteridae Bonaparte, 1831) in Bulgaria. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 8: 25—35. [PDF]

Boev, Z., 2023. Holocene distribution of Common Crane (Grus grus (Linnaeus, 1758)) (Gruidae Vigors, 1825) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 75 (3): 439—443. [PDF]

Boev, Z., 2023. Fossil record and distribution of the Hazel Grouse (Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) (Phasianidae — Aves) in Bulgaria. — Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 76 (4): 549—553. [PDF]

Boev, Z., 2023. Animal remains of the Late Antiquity settlement (1—4th c. AD) near Dolni Lukovit (Pleven Region, CN Bulgaria). — ZooNotes, 222: 1—2. [PDF]

Големански, В., Боев, З., 2023. Пионер на природозащитното дело, бележит учен и популяризатор на българската наука. (По случай 100 г. от рождението на доц. Николай Боев). — Обучение по природни науки и върхови технологии, 32 (2): 158—168. doi:10.53656/nat2023-2.05 [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала