English · Български

[06] Девин

Смолянска област
NATURA 2000: Euphydryas aurinia

Координати: 24° 24’ 52’’ E, 41° 45’ 9’’ N — Надморска височина: 891 m — Площ: 2286 ha

Описание: Районът обхваща територия около град Девин, включва част от Девинската планина, долината на Девинска река и склоновете на рида Чернатица. Голяма част е покрита с гори, предимно от смърч (Picea abies) бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (Pinus nigra) и по-малко от широколистни и смесени гори. Широколистните гори са предимно от горун (Quercus dalechampii) и воден гъбър (Ostrya carpinifolia), понякога и с келяв габър (Carpinus orientalis), планински ясен (Fraxinus excelsior) и мъждрян (Fraxinus ornus). На места водният гъбър (Ostrya carpinifolia) образува гори и с мизийски бук (Fagus moesiaca) и Acer hyrcanum. Чисто горуновите гори са с втори етаж от Crataegus monogyna, Cornus mas, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris и други. Край реките има галерии от черна елша (Alnus glutinosa), върба (Salix) и отделни дървета трепетлика (Populus tremula). В района има също пасища, обработваеми площи и храсталачни съобщества. Тревните местообитания са много разнообразни, но преобладават мезофитните от ливадна лисича опашка (Agrostis capillaris), Nardeta strictae и червена власатка (Festuca rubra). Има отделни варовикови скални масиви и сипеи с ксеротермни видове, а по усойните места по скали край реки и потоци се среща ендемичният вид родопски силивряк (Haberlea rhodopensis).

Дневните пеперуди в района са добре проучени; резултати са публикувани от Буреш & Тулешков (1929). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 11 от целевите видове [списък по-долу], особено на Carterocephalus palaemon, Parnassius apollo и Euphydryas aurinia.

Целеви видове: Carterocephalus palaemon, Parnassius apollo, Scolitantides orion, Erebia medusa, Apatura iris, Limenitis populi, Neptis rivularis, Euphydryas aurinia, Melitaea trivia, M. aurelia, Brenthis hecate.

Общ изглед от района на Девин (фото Л. Андреев).
Общ изглед от района на Девин

Защита и заплахи: Районът силно се влияе от горско-стопански дейности, както и от полването на водите и от туризма. Горите са застрашени от интензивни планови сечи, както и бракониерски сечи. Минералните води в гр. Девин и ползването им за SPA-хотели и санаториуми е предпоставка за интензивно строителство. Най-сериозната заплаха в момента обаче, е изграждането на големият язовир Цанков камък, свързано със сечи, взривни дейности, строителство на пътища и инфраструктура и пряко унищожаване на запазени естествени местообитания, защитени от Европейското законодателство, чрез наводняването им. Опасност от строителство на малки водноелектрически централи има и на други места в района.

Други бележки: През 2005 година част е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. CORINE място от 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Нощните пеперуди са недостатъчно проучени, но са установени следните редки и с консервационна значимост видове: Hyles vespertilio, Epione vespertalia, Chariaspilates formosaria, Ecliptopera capitata, Rheumaptera undulata, Moma alpium, Plusia putnami gracilis, Phyllophila obliterata, Apamea epomidion, Apamea rubrirena, Photedes minima, Hadena vulcanica urumovi, Hadena caesia bulgarica, Hadena syriaca podolica, Parocneria detrita orientis, Euplagia quadripunctaria. Последният e от приложение II на директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Девин
Карта на района на Девин.