English · Български

[09] Източни Родопи

Кърджалийска, Хасковска област
NATURA 2000: Euphydryas aurinia

Координати: 25° 48’ 30’’ E, 41° 35’ 3’’ N — Надморска височина: 449 m — Площ: 180831 ha

Описание: Районът обхваща обширна част от Източните Родопи от двете страни на долината на река Арда, и на север от района на Бяла река. Голяма част от територията е покрита от ксеротермни гори от цер (Quercus cerris) и благун (Q. frainetto) със средиземноморски елементи. Срещат се и гори от келяв габър (Carpinus orientalis) примесен с Acer monspessulanum и мъждрян (Fraxinus ornus). Преобладават също и храсталаци от драка (Paliurus spina-christi), люляк (Syringa vulgaris) примесени със смин (Jasminum fruticans) и в съчетание с ксеротермни тревни формации с червена хвойна (Juniperus oxycedrus) със средиземноморски елементи. Голяма площ е заета и от ксеротермни храсталачни, главно от драка (Paliurus spina-christi), и ксеромезофитни тревни формации. Навсякъде из района разпръснато са разположени открити пространства, заети от селскостопански земи и ливади, обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и др. Срещат се и единични дървета от бадемолистна круша (Pyrus amygdaliformis), фисташка (Pistacia terebinthus), бадем (Amygdalus communis) и бряст (Ulmus). На места има скалисти речни дефилета и отделни скални масиви, предимно с вулканичен произход. Карстовите райони заемат малка площ. Речните долини са обрасли с върби (Salix) и храсталаци, а на места с галерии от черна елша (Alnus glutinosa).

Дневните пеперуди в района са добре проучени; първите резултати са публикувани от Beshkov (1994, 1995). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 12 от целевите видове [списък по-долу], особено на Pyrgus cinarae и Euphydryas aurinia.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Pyrgus cinarae, Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, Pieris ergane, Lycaena ottomanus, Pseudophilotes vicrama, Glaucopsyche alexis, Plebejus sephirus, Euphydryas aurinia, Melitaea trivia, Brenthis hecate.

Хълмист терен с типични горски масиви в Източните Родопи; естествено местообитание на Glaucopsyche alexis, Melitaea trivia (фото С. Бешков, май 2005).
Хълмист терен с типични горски масиви в Източните Родопи

Горски масиви в Източните Родопи (фото С. Бешков, май 2005).
Горски масиви в Източните Родопи

Защита и заплахи: Районът се влияе от човешки дейности, свързани основно с горското стопанство и животновъдството. Горските местообитания са застрашени от естествени или причинени от човека горски пожари, залесяване с неприсъщи на района дървесни видове, както и незаконните сечи. През последните години има интензивно развитие на туризма, което може да доведе до негативни последици. Най-сериозната заплаха обаче са инвестиционни намерения за златодобив от открити рудници с взривове и излужване на рудата с цианиди. Само в резултат от проучвателната дейност за тези намерения незаконно бяха унищожени десетки хектара от ценни местообитания. Недопускането на използването на цианиди в района трябва да стане приоритет от национална значимост. За недопускането му се ангажираха и граничните общини от Гърция. Като мерки за опазване препоръчваме обявяването на предложеният преди години природен парк Източни Родопи.

Други бележки: В района има толям брой природни забележителности и културни паметници от световна значимост. Биологичното разнообразие също е изключително високо. Има изготвено предложение от Българското дружество за защита на птиците и от Българо-Швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие за обявяване на природен парк Източни Родопи с граници в два варианта — голям от 1999 г. и орязан от 2001 г. МОСВ е възложило на БДЗП съставянето на нужната за предложението за парк документация. През януари 2001 г. е предадена документацията в МОСВ и са проведени обществени обсъждания. Допълнително от районите с опасност от използване на цианиди за златодобив през 2005 г. са внесени 10 писма с искане за включване в парка и за забрана на ползването на цианиди в района. По някакви причини МОСВ и проект Родопи мълчат. От пеперудите в района са установени много консервационно значими видове като: Triodia amasinus dobrogensis, Saturnia pyri, Perisomena caecigena, Lemonia balcanica, Trichiura verenae, Eriogaster catax, Zerynthia cerisy ferdinandi, Leptidea duponcheli, Colias erate, Tarucus balkanicus, Hipparchia syriaca, Hipparchia fatua, Cilix asiatica, Erannis declinans, Nychiodes waltheri, Thaumetopoea solitaria, Paradrymonia vittata bulgarica, Peridea korbi, Rhegmatophila alpina osmana, Craniophora pontica, Simyra dentinosa, Cryphia burgeffi, Cryphia tephrocharis, Praestilbia armeniaca, Amphipyra tetra, Amphipyra stix, Asteroscopus syriaca decipulae, Episema lederi, Tiliacea cypreago christiani, Agrochola gratiosa, Conistra ragusae macedonica, Polymixis trisignata, Gortyna moesiaca, Orthosia schmidti pinkeri, Hadula mendax occidentalis, Ocneria ledereri, Euplagia quadripunctaria, Ocnogyna parasita lianea. Видовете Eriogaster catax и Euplagia quadripunctaria са от приложение II на директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Източни Родопи
Карта на района на Източни Родопи.