English · Български

[11] Калиакра

Добричка област
NATURA 2000: Lycaena dispar

Координати: 28° 24’ 2’’ E, 43° 24’ 49’’ N — Надморска височина: 66 m — Площ: 4731 ha

Описание: Районът се намира по протежение на крайбрежието в Североизточна България и носи името на едноименния нос. Разположен е в близост до населените места Балчик, Топола, Божурец, Каварна, Българево, Свети Никола, Камен бряг и Тюленово. Бреговата ивица се характеризира с отвесни скални масиви с пещери и скални ниши. Характерни са и терасите, прорязани от дълбоки дерета и суходолия с отвесни седиментни стени, множеството свлачища. В района се намират единствените и най-добре запазени степни местообитания в България. Високите скалисти брегове, почти пълното отсъствие на пясъчни плажове и свлачищата в участъка Балчик—Каварна са причината засега районът да е със сравнително добре запазена природа. Този участък е с терасовидни структури и има добре представени гори по долните тераси. При растителността преобладават тревните фитоценози с оскъдно участие на дървесни и храстови видове. Горите са нискостъблени, гъсти, непроходими, с участието на Prunus mahaleb, Tilia, Pyrus pyraster, Amygdalus, Carpinus orientalis, Ulmus campestris, Acer, Elaeagnus angustifolia, Crataegus monogyna, Quercus cerris, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Populus. Терасите са вертикално отделени една от друга със стръмни, на места вертикални стени високи 30—70 метра. Тези сребристо-бели стени от ронливи седиментни скали са дали името на тази част от района — Сребристия бряг. На терасите над горите са представени храстови (Amygdaleta nanae, Paliurus spina-christi, Jasminum fruticans, Cotinus coggygria, Colutea arborescens и тревни (Artemisieta albae, Agropyreta pectiniformae, Agropyreta brandsae, Brometa riparii и др.) степни и ксеротермни формации с участието на Agrimonia eupatoria, Agropyron brandzae, Althaea canabina, Artemisia maritima, Artemisia pontica, Aster oleifolius, Bromus commutatus, Bupleurum affine, Centaurea diffusa, Centaurea sostitialis, Cephalaria leavigata, Cephalaria uralensis, Cichorium intybus, Coronilla elegans, Discurainia sofia, Echinops ritro, Eryngium campestre, Euphorbia seguerana, Falcaria vulgaris, Galium humifusum, Gypsophila glomerata, Kochia scoparia, Lactuca saligna, Linaria genistifolia, Linum angustifolium, Lotus corniculatus, Marrubium vulgare, Melica ciliata, Melilotus albus, Odontites serotina, Ononis spinosa, Origanum vulgare, Peganum harmala, Peucedanum arenarium, Potentilla bornmulleri, Reseda lutea, Satureja coerulea, Scleranthus perennis, Silene otites, Teucrium chamaedrys, Teucrium polium. Районът северно от нос Калиакра е плато без терасовидни структури, такива има само на Яйлата. Единствено там и при курорта Русалка има запазени гори от виргилиев дъб (Quercus virgiliana), космат дъб (Q. pubescens), полски клен (Acer campestre) и на места с келяв габър (Carpinus orientalis). Останалите части са храстови, степни и ксеротермни формации с ефемери.

Флората само на нос Калиакра е от повече от 450 вида. Като цяло растителноста е много подобна на тази на полуостров Крим. Голяма част от тревистите растения (116 от 359) вида са степно-понтийски елементи. Такива типични за нос Калиакра тревисти растения са Artemisia pedemontana, Asphodeline lutea, Crithmum maritimum, Goniolimon besseranum, Iris pumila, Limonium meyeri, Medicago falcta, Nepeta ucranica, Opopanax bulgaricum, Paeonia tenuifolia, Scandix australis, Stipa lessingiana, Silene caliacrae (местен ендемит). Недостъпните вертикални склонове между морето и платото са истински джунгли от Cotinus coggygria, Ficus carica, Jasminum fruticans, Pistacia terebinthus и други. Заблатявания и обраствания с папур и тръстика има на Болата дере.

Районът около Балчик е много добре проучен; първи са изследванията на Caradja (1929, 1930, 1931). Причините за включването му са: наличие на важни популации на 9 от целевите видове [списък по-долу], особено на Lycaena dispar и Melitaea aurelia.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Pyrgus cinarae, Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Glaucopsyche alexis, Maculinea arion, Plebejus sephirus, Melitaea trivia, M. aurelia.

Сребристият бряг — стени от ронливи седиментни скали с храстови формации (фото С. Бешков, юли 2005).
Сребристият бряг, стени от ронливи седиментни скали с храстови формации

Крайбрежни скали на нос Калиакра. Биотоп на Pseudophilotes vicrama (фото С. Бешков, 2005).
Крайбрежни скали на нос Калиакра

Защита и заплахи: Част от територията на Калиакра е поставена под защита — има обявени два резервата — природен резерват Калиакра в землището на село Българево и археологически резерват Яйлата в землището на село Свети Никола. Естествените степни местообитания в района са силно чувствителни към човешки дейности поради плитките почви и уязвимата растителност. Човешкото присъствие и пашуването води до рудерализация и изместване и унищожаване на естествената растителност. Най-сериозна заплаха за района обаче са съществуващите мегаломански проекти за строителство на ветроенергийни паркове, за застрояване с курортни комплекси и изграждането на голф игрище. Някои строителни дейности вече се осъществяват.

Други бележки: През 1989 г. нос Калиакра е обявен за Орнитологично важно място от BirdLife International. В района на Балчик са установени 136 вида птици, от които 42 от Червената книга на България. CORINE място е от 1998 г. Фауната е много близка до тази на полуостров Крим. Тук са установени и редица видове, които у нас са известни като планински. От нощните пеперуди от Сребристия бряг са описани следните таксони: Autophola asiatica argentea, Autophila dilucida argentea, Auchmis detersa argentea, Oncocnemis michaelorum, Caradrina pertinax argentea, Dichagyris melanura albida, D. renigera argentina, D. flavina pretiosa, Agrotis obesa nivea, Meganola albula nivalis и др., които са местни ендемити. Всички те, с изключение на Dichagyris flavina pretiosa са сребристо-бели като цвета на скалите. Други редки и интерести видове установени в района са: Triodia amasinus dobrogensis, Catopta thrips, Lemonia balcanica, Lasiocampa quercus, Nychiodes waltheri, Eupithecia variostrigata, Sphingonaepiopsis gorgoniades, Hyles gallii, Hyles hippophaes, Pandesma robusta, Clytie syriaca, Panchrysia aurea, Oxicesta geographica, Cryphia ochsi, Cryphia amasina, Acontia titania, Pyrrhia purpurina, Pyrrhia victorina, Eutelia adoratrix, Mycteroplus puniceago, Proxenus lepigone, Chortodes morrisii, Oxytripia orbiculosa noctivolans, Lacanobia praedita, Hadula odontites, Hadena persimilis, Euxoa cos crimaea, Euxoa conspicua, Nola cristatula, Nycteola siculana и др. За Sphingonaepiopsis gorgoniades, Pandesma robusta, Oxytripia orbiculosa noctivolans и Hadena persimilis районът е единственото им находище в България.

Карта на района на Калиакра
Карта на района на Калиакра.