English · Български

[12] Калиманци

Благоевградска област
NATURA 2000: Lycaena dispar

Координати: 23° 31’ 3’’ E, 41° 29’ 20’’ N — Надморска височина: 649 m — Площ: 19536 ha

Описание: Районът се намира в югозападната част на страната и обхваща територия около долините на реките Пиринска Бистрица, Калиманска и Петровска река на запад от планината Славянка и на изток от долината на река Струма. Растителността е предимно от гори от космат (Quercus pubescens) и виргилиев дъб (Q. virgiliana), примесени с келяв габър (Carpinus orientalis), мъждрян (Fraxinus ornus), бадемовидна круша (Pyrus amygdalifolia), фисташка (Pistacia terebinthus), Acer campestre, Ulmus, като тук са и едни от най-големите масиви от пърнар (Quercus coccifera) в България. Срещат се често и храсталаци с преобладаване на грипа (Phyllirea latifolia), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), драка (Paliurus spina-christi), бодлив аспарагус (Asparagus acutifolius), дрян (Cornus mas), Cistus incanus в съчетание с ксеротермни тревни формации със Stipa bromoides, Dactylis glomerata, Anemone pavonna, Melica ciliate, Teucrium chamaedrys, Cyclamen hederifolium, Salvia и други. Бреговете на реките са обрасли с гори от източен чинар (Platanus orientalis) и от галерии от черна елша (Alnus glutinosa).

Дневните пеперуди в района са сравнително добре проучени; резултати са публикувани от Тулешков (1929), Abadjiev (2001). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 11 от целевите видове [списък по-долу], особено на Pieris ergane, Lycaena dispar и Maculinea arion.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Muschampia tessellum, Pieris ergane, Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Glaucopsyche alexis, Maculinea arion, Plebejus sephirus, Erebia medusa, Hipparchia senthes, Melitaea trivia.

Ксеротермни храстови формации край с. Калиманци (фото С. Бешков, 1 април 2007).
Ксеротермни храстови формации край с. Калиманци

Защита и заплахи: Районът силно се влияе от горско-стопански дейности. Горите са застрашени от интензивни сечи. Дъбовите гори се изсичат за дърва за огрев. Има намерения за реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на множество малки ВЕЦ, които ще увеличат отрицателното въздействие върху водния баланс. Друга потенциална заплаха е опасноста от горски пожари. Като мерки за управление препоръчваме стимулиране на сеченето на салкъма (Robinia pseudoacacia) за дърва за огрев и стимулиране на ползването на алтернативни възобновяеми източници на енергия на които районът е богат, специално на използването на слънчевата енергия.

Други бележки: Районът е с високо биологично разнообразие, особено влечуги и насекоми. Това е и една от причините за предлагането му за NATURA 2000 място. От нощните пеперуди са установени следните консервационно значими видове: Hemaris croatica, Saturnia spini, Saturnia pyri, Perisomena caecigena, Eriogaster catax, Chemelina caliginearia, Acronicta orientalis, Catocala diversa, Catocala separata, Ophiusa thirraca, Exophila rectangularis, Metachrostis velox, Raparna conicephala, Eutelia adoratrix, Calocucullia celsiae, Calophasia bathae, Teinoptera lunaki, Asteroscopus syriaca decipulae, Lithophane merckii, Lithophane ledereri, Lithophane semubrunnea wiltshirei, Dryobota labecula, Dryobotodes tenebrosa, Agrochola gratiosa, Agrochola osthelderi, Agrochola wolfschlaegeri, Apamea epomidion, Euplagia quadripunctaria и други. От тях Eriogaster catax и Euplagia quadripunctaria са от приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Калиманци
Карта на района на Калиманци.