English · Български

[21] Малък Кожух

Благоевградска област
NATURA 2000: Lycaena dispar

Координати: 23° 17’ 47’’ E, 41° 27’ 9’’ N — Надморска височина: 122 m — Площ: 5851 ha

Описание: Районът обхваща долината на река Струма, южно от град Сандански до държавната граница с Гърция. Името си носи от вулканичният рид Кожух, един от няколкото разположени в кръг около Рупите хълмове, остатък от вулканичен кратер. В района има скални масиви, релефът е на места хълмист и преобладаващо равнинен. Тук се намира единствената крайречна заливна гора в българския участък на река Струма, съставена главно от бяла топола (Populus alba). Срещат се редки растителни видове, като многоцветния първотерицетум (Parvotricetum myrianthum), вебиев бадем (Amygdalus webbii), обикновения дракункулус (Dracunculus vulgaris), широколистния мразовец (Colchicum bivonae). Преобладават откритите пространства — земеделски земи и пасища, обрасли с ксеротермни тревни съобщества от белизма (Dichantium ischaemum) и луковична ливадина (Poa bulbosa). Значителни територии са заети от храсталаци от драка (Paliurus spina-christi) и червена хвойна (Juniperus oxycedrus). На места има редки широколистни гори, предимно от космат дъб (Quercus pubescens) и виргилиев дъб (Q. virgiliana) със средиземноморски елементи. Срещат се и отделни и групи дървета от бадемовидна круша (Pyrus amygdaliformis), фисташка (Pistacia terebinthus), Acer monspessulanum, Ulmus spp.

Дневните пеперуди са добре проучени; резултати от регионално изследване са публикувани от Ganev (1984). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 8 от целевите видове [списък по-долу], особено на Pieris ergane, Lycaena dispar и Apatura metis.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Zerynthia polyxena, Pieris ergane, Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Hipparchia senthes, Apatura metis, Melitaea trivia.

Вулканичният рид Кожух. Естествена среда на Erynnis marloyi, Gonepteryx farinosa, Anthocharis gruneri, Pieris krueperi, Tarucus balkanicus, Melanargia larissa, Hipparchia syriaca, H. fatua, Apatura metis, Melitaea trivia (фото С. Бешков, юни 2006).
Вулканичният рид Кожух

Защита и заплахи: В границите на района попада една защитена местност — Рупите, обявена през 1980 г. и една природна забележителност — Кожуха, обявена през 1975 г. Районът се влияе от човешки дейности, свързани със земеделие, горско стопанство, управление на водите, урбанизация и развитие на инфраструктурата. Основните заплахи, свързани с управлението на водите са: коригиране на коритото на река Струма; изземване на инертни материали от коритото и; пресушаване на съседните и територии. Това води до разрушаване на влажните зони и свързаните с тях местообитания. Изсичането на крайречните гори по поречието на Струма, както и незаконните сечи ще доведат до пълното унищожаване на тези местообитания. В последните години се наблюдава усилено застрояване. Повечето от строителните дейности не се съобразяват с природната стойност и предизвикват нарушаване на ценни местообитания. На много места съществуват незаконни сметища. Горещите минерални извори и храма на Баба Ванга в Рупите са причина за увеличено човешко присъствие, особено през почивните дни. Големият човекопоток изисква създаването на инфраструктура с ново строителство, което ще се отрази крайно негативно на района. Има и намерение за поставяне на огромен кръст на върха на рида Кожух и направата на стълби до него от Рупите.

Други бележки: Част от територията се припокрива с CORINE място Малкия Кожух, определено през 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място; установени са 141 вида птици. От тях 33 са включени в Червената книга на България. Малкият Кожух е най-богатия на влечуги район в България. От пеперудите са установени редица редки и с консервациона значимост видове като: Triodia adriatica, Lamellocossus terebra, Eriogaster catax, Phyllodesma ilicifolia, Lemonia taraxaci strigata, Saturnia spini, Proserpinus proserpina, Erynnis marloyi, Gegenes nostrodamus, Pieris krueperi, Anthocharis gruneri, Tarucus balkanica, Hyponephele lupina, Archiearis puella mediterranea, Nychiodes dalmatina, Erennis declinans, Chemelina caliginearia, Apochima flabellaria, Comibaena neriaria, Oulobophora internata, Idaea determineata, Acronicta cuspis, Cryphia teprocharis, Cryphia burgeffi, Macrochilo cribrumalis, Hypenodes anatolica, Catocala separata, Metachrostis velox, Metaegle pallida, Cucullia scopariae, Amephana dalmatica, Asteroscopus syriaca decipulae, Pyrrhia treitschkei, Chilodes maritima, Agrochola gratiosa, Agrochola wolfschlaegeri, Agrochola rupicapra, Agrochola osthelderi, Mnyotype solieri, Polymixis trisignata, Dryobota labecula, Analetia riparia, Agrotis syricola, Meganola gigantula, Thumatha senex, Pelosia obtusa, Euplagia quadripunctaria. Видовете Eriogaster catax и Euplagia quadripunctaria са от приложение II на Директивата 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Малък Кожух
Карта на района на Малък Кожух.