English · Български

[23] Мурсалица

Смолянска област
NATURA 2000: Polyommatus eroides

Координати: 24° 35’ 42’’ E, 41° 37’ 38’’ N — Надморска височина: 1639 m — Площ: 23877 ha

Описание: Районът обваща територии в централната част на Западни Родопи западно от град Смолян. Обхваща долините на реките Широколъшка, Мугленска и рида Мурсалица. Горите покриват по-голяма част и са предимно иглолистни, основно от смърч (Picea abies), на някои места от бял бор (Pinus sylvestris). Тревните местообитания са много разнообразни, но преобладават съобществата на обикновена полевица (Agrostis capillaris) и картъл (Nardus stricta). Единствената пълноценна субалпийска зона се намира в района на връх Перелик. Реките в района са обрасли с чобанка. В по-ниските чaсти има и отделни широколистни местообитания с бъз (Sambucus), леска (Corylus avellana), глог (Crataegus monogyna), липа (Tilia), габър (Carpinus), воден гъбър (Ostrya carpinifolia), Acer, Fraxinus, Sorbus и други широколистни видове.

Дневните пеперуди в района са добре проучени; резултати са публикувани в трудовете на Маркович (1923), Буреш & Тулешков (1929). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 9 от целевите видове [списък по-долу], особено на Parnassius apollo и Melitaea aurelia.

Целеви видове: Parnassius apollo, Pieris ergane, Scolitantides orion, Maculinea alcon, Polyommatus eroides, Coenonympha rhodopensis, Erebia medusa, Nymphalis xanthomelas, Melitaea aurelia.

Изглед от района на Смолянските езера. Биотоп на Erebia medusa (фото С. Бешков, 2005).
Изглед от района на Смолянските езера

Защита и заплахи: Част от района е поставена под законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. Резерватът Сосковчето е обявен през 1968 г. Районът силно се влияе от горско-стопански дейности, както и от ползването на водите и от туризма. Горите са застрашени от интензивни сечи. Районът е един от най-предпочитаните за туризъм места в Западните Родопи и е богат на културно-исторически и природни забележителности. Опасност за района би представлявало застрояването с хотелски комплекси и ваканционни селища, водохващания за малки ВЕЦ и увеличеният човекопоток. Сериозна опасност са инвестиционни намерения за изграждане на ски съоръжения и ветрогенераторни паркове със съпътстващата ги инфраструктура. Като мерки за опазване препоръчваме обявяването на предложеният преди години трансграничен парк Западни Родопи.

Други бележки: През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. CORINE място от 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Нощните пеперуди в района не са достатъчно проучени. Установени са няколко консервационно значими видове като: Adscita drenowskii, Hyles vespertilio, Lycaena candens, Lycaena virgaureae, Fagivorina arenaria, Eustroma reticulata, Perizoma alchemillata, Catocala lupina, Plusia putnami gracilis, Diachrysia stenochrysis, Syngrapha interrogationis, Apamea furva, Hyppa rectilinea, Hydraecia petasitis, Mythimna impura, Hadena werhlii frequens, Hadena vulcanica urumovi, Hadena caesia bulgarica, Rhyacia arenacea, Albocosta musiva, Euxoa decora, Panthea coenobita, Euplagia quadripunctaria, Parasemia plantaginis interrupta. Видът Euplagia quadripunctaria е от приложение II на директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Мурсалица
Карта на района на Мурсалица.