English · Български

[42] Триград

Смолянска област
NATURA 2000: Euphydryas aurinia

Координати: 24° 22’ 40’’ E, 41° 36’ 10’’ N — Надморска височина: 1231 m — Площ: 21734 ha

Описание: Районът на Триград е разположен в централната част на Западни Родопи на юг от град Девин. Територията има средно- и високопланински характер. Районът е карстов, главно със субстрат от мрамори. Основни хабитати са горите, скалните комплекси, ливадите и пасищата. Горите в по-голяма част са иглолистни, основно от смърч (Picea abies). Малки територии са заети от широколистни гори от мизийски бук (Fagus moesiaca), а също и смесени гори от мизийски бук и воден габър (Ostrya carpinifolia). Тук попадат Буйновското и Триградското ждрело с обширни скални комплекси. Реките в района на места са с галерии от черна елша и върба примесени и с чобанка (Petasitis), а по усойните места по скали и край реки и потоци се среща ендемичният вид Родопски силивряк (Haberlea rhodopensis). В по-ниските чaсти има и отделни широколистни местообитания с бъз, леска, глог, липа, габър, Acer, Fraxinus, Sorbus.

Дневните пеперуди в района са много добре проучени; резултати са публикувани в трудовете на Буреш & Тулешков (1929) и Abadjiev (2001). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 14 от целевите видове [списък по-долу], особено на Carterocephalus palaemon, Parnassius apollo, Pieris ergane и Erebia melas.

Целеви видове: Carterocephalus palaemon, Parnassius mnemosyne, P. apollo, Pieris ergane, Maculinea alcon, M. arion, Plebejus sephirus, Coenonympha rhodopensis, Erebia medusa, E. melas, Limenitis populi, Euphydryas aurinia, Melitaea trivia, Brenthis hecate.

Триградските скали; биотоп на Parnassius apollo, Pieris ergane, Erebia melas (фото: С. Бешков, юни 2006).
Триградските скали

Защита и заплахи: Районът силно се влияе от горско-стопански дейности, както и от полването на водите и от туризма. Горите са застрашени от интензивни голи сечи, както и бракониерски сечи извън строго защитените територии. Това води до промени в качествата и функциите на горските екосистеми, нарушава естествения воден баланс на целия регион и предизвиква ерозионни и свлачищни процеси, които понякога предизвикват големи щети. Поради световно известните природни забележителности районът е един от най-предпочитаните за туризъм в Западните Родопи, включително за алпинизъм и пещерен туризъм. Опасност за района може да бъде неконтролираното застрояване с нетрадиционни за района монолитни сгради за многозвездни хотелски комплекси, водохващания за малки ВЕЦ-ове и увеличеният човекопоток. Вече има започнато строителство на малки ВЕЦ-ове. Като мерки за опазване препоръчваме обявяването на предложеният преди години трансграничен парк Западни Родопи и приемане на стратегия за устойчиво развитие на района.

Други бележки: През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. CORINE място от 1998 г., поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. От пеперудите в района са установени много консервационно значими видове като: Hyles vespertilio, Saturnia pyri, Lycaena virgaureae, Lycaena candens, Plebeius eumedon, Polyommatus escheri, Polyommatus nephohiptamenos, Polyommatus orphicus, Erebiia ottomana, Charissa certhiatus, Horysme calligraphata, Idaea metohiensis, Ctenoplusia accentifera, Caradrina suscianja, Apamea rubrirena, Hadena vulcanica urumovi, Hadena drenowskii drenowskii, Standfussiana lucernea illyrica, Epipsilia grisescens, Euxoa conspicia, Chelis maculosa, Phragmatobia placida, Euplagia quadripunctaria и други. Видът Euplagia quadripunctaria е от приложение II на директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Триград
Карта на района на Триград.