English | Български

Д-р Надежда Карастоянова
Д-р Надежда Карастоянова

Надежда Карастоянова

(главен асистент д-р, археозоолог)
телефон: 02 9885116, вътр. 718; е-поща:

Родена на 7 март 1984 г. в Дупница.
Чужди езици: английски, френски.

Образование:
2018 — доктор по ‘Зоология’; дисертация на тема: Развитие на лова и животновъдството и разлики в природната обстановка от късния неолит до късния халколит в Източна България по данни от археологически обекти; науч. ръководител: проф. д-р Николай Спасов; Национален природонаучен музей — БАН, София
2011 — магистърска степен, специалност: ‘Археологически изследвания — праистория’; магистърска теза на тема: ‘Животните в ритуален контекст: Археозоологическо проучване на вкопана структура от къснонеолитния ритуален комплекс при Сърнево, Старозагорско’, научен ръководител: доц. д-р К. Бъчваров; Нов български университет, София
2009 — бакалавърска степен, специалност: Археология, бакалавърска теза на тема: ‘Археологическа документация на височинни обекти’; науч. ръководител: гл. ас. д-р Боян Думанов; Нов български университет, София

Теренни и други изследвания в областта на археологията и археозоологията


2006—2012: участие като археолог в разкопки на палеолитен обект — пещера Козарника, българо-френска експедиция; ръководители: Н. Сираков и Ж.-Л. Гуадели
2006—2018: участие като археолог в разкопки на палеолитен обект — пещера Редака 2, българо-френска експедиция; ръководители: А. Гуадели; Ж.-Л. Гуадели, И. Крумов
2006—2008: участие като археолог в разкопки на късноантична крепост близо до Горно Ново Село, Чирпан; ръководител: Б. Думанов
2007: участие като археолог, античен некропол Аполония — Понтика (Каваците, Созoпол); ръководители: К. Панайотова, М. Недев
2009—2010: участие като археолог и археозоолог в спасителни разкопки по магистрала ‘Тракия’, Сърнево — ямни комплекси от римската епоха, КЖЕ и неолита; ръководители: К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков
2009—2011: участие като археолог в спасителни разкопки на халколитно селище Върхари; ръководители: Я. Бояджиев, К. Бояджиев
2009: участие като археолог в обходи по долината на р. Струма — проект ARCITEC (Археологически и интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на културното наследство); ръководител: Б. Атанасов
2010: участие като археолог в спасителни разкопки на ТЕЛ Търговище; ръководител: К. Бъчваров
2011: участие като археолог в некропол от късножелязната епоха при с. Делян, Дупнишко (спасителни разкопки по сервитута на магистрала Струма, ЛОТ 1); ръководител: А. Бакъмска
2012: участие като археолог вархеологически проучвания на некропол от късножелязната епоха при с. Делян, Дупнишко (спасителни разкопки по сервитута на магистрала Струма, ЛОТ 1); ръководител: Ф. Михайлов
2012: участие като археолог и археозоолог в издирвания на пещерни обиталища в землищата на селата Самоводене, Беляковец и Хотница, общ. Велико Търново, ръководители: д-р А. Гуадели, доц. д-р Жан-Люк Гуадели
2012: участие като археолог и супервайзър в археологически проучвания на о. Свети Кирик, Созопол — Проект на фондация Балканско наследство
2012: участие като археозоолог, анализ на фаунистични останки от Плиска — Дворцов център — Изток. Ръководител: доц. д-р В. Григоров
2013: участие като археолог и археозоолог в археологически разкопки при Селищна могила Юнаците, Пазарджик. Ръководители: доц. д-р В. Бояджиев, гл. ас. д-р К. Бояджиев, В. Петров
2013: участие като археолог и археозоолог наархеологически разкопки, обект — Селищна могила Петко Каравелово, обл. В. Търново. Ръководител: А. Чохаджиев
2013: участие като археозоолог, остеологичен анализ и теренни проучвания на животински останки от късния неолит, обект Хауза, общ. Капитан Андреево. Ръководител на разкопките: чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов
2013: участие като археозоолог, остеологичен анализ на животински останки от селищна могила при село Иваново, Шуменско. Ръководител: С. Венелинова (2012—2013)
2014: участие като археолог и археозоолог на късно неолитно селище в м. Чавдар чешма, Симеоновградско
2014: участие като археозоолог, остеологичен анализ и теренни проучвания на животински останки от Мурсалево, м. Турската Воденица. Ръководител: И. Вайсов
2015: участие като археолог и археозоолог в издирвания на археологически обекти на територията на община Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора. Ръководител: д-р Боян Думанов
2015: участие като археозоолог, остеологичен анализ и теренни проучвания на животински останки от селищна могила Хотница. Ръководител: Стефан Чохаджиев (2010—1015)
2015: участие като археозоолог в център за локализиране на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията — SARCHUS-AIR, ФНИ, (2014—2016). Ръководител: гл. ас. д-р Боян Думанов
2016: участие като археолог в теренни издирвания на археологически обекти в територията на гр. Трън. Ръководител: Ф. Михайлов
2017: Участие като археозоолог на археологически проучвания на праисторическо селище Дамяница. Ръководители: М. Гребска-Кулова, И. Вайсов
2017—2018: Участие в теренни издирвания на археологически обекти на територията на Кресненското дефиле. Ръководител: М. Златков

Участие като заместник ръководител


2014: Археологически разкопки на тракийски некропол от I хилядолетие пр. Хр., между селата Дрен и Делян, община Дупница. Ръководител: Ф. Михайлов, зам. ръководител: Н. Карастоянова
2015: Археологически разкопки на тракийски некропол от I хилядолетие пр. Хр., между селата Дрен и Делян, община Дупница. Ръководител: Ф. Михайлов, зам. ръководител: Н. Карастоянова

Участие в конференции и семинари


Май 2013 — Международна конференция по археозоология — Вишеград, Унгария; тема: ‘Late Neolithic faunal remains from a pit deposit excavated near Sarnevo, Stara Zagora region, in Southeast Bulgaria’
Юни 2013 — Лекция в рамките на семинар към Американски научен център на тема ‘Human — animal relationships in prehistory: Principles of archaeozoological research‘
Юни 2014 — Лекция в рамките на семинар към Американски научен център на тема ‘Human — animal relationships in prehistory: Principles of archaeozoological research — part 2‘
Ноември 2013 — Семинар ‘Археология: открития и проблеми’ — Нов български университет, София, Лекция ‘Древният човек и животните: принципи на археозоологичното проучване’
Участие в международна научна конференция International Conference of Archaeozoology (ICAZ), септември 2018 с постер на тема: ‘New numerous finds of Dama dama (L.) from the Neolithic of Bulgaria support the hypothesis of the autochthonous origin of the early Holocene Balkan population of the fallow deer’

Специализации


07.11.2012 — 07.12.2012: Специализация по палеонтология във Франция, Бордо; лаборатория по палеонтология: PACEA, University of Bordeaux 1, UMR 5199
10.11.2014 — 10.12.2014: Специализация по палеонтология във Франция, Бордо; лаборатория по палеонтология: PACEA, University of Bordeaux 1, UMR 5199

Международни проекти


Археологично и палеонтологично проучване на пещера Манастира, Великотърновско. Ръководители: Ж.-Л. Гуадели и А. Гуадели. Френско-български проект (2013)
OF GAME AND MAN: Anattempt to identify hunting weapons and techniques through use-wear analysis of faunal remains — PACEA/PPP-UMR 5199 CNRS, Bordeaux, France (2014)

Други проекти


2013—2016: Участие като изследовател на National Geographic Channel в предаването ‘Explore Bulgaria’
2017—2018: Проект: Еленът лопатар — автохтонен вид на Балканите? Историята на съществуването му в праисторията на България. Програма за подпомагане на млади учени и докторанти — 2017 г.

Най-нови публикации


Karastoyanova, N., Gorczyk, J., Spassov, N., 2020. The natural history of the fallow deer, Dama dama (Linnaeus, 1758) in Bulgaria in prehistory and new evidence for the existence of an autochthonous Holocene population in the Balkans. — Intеrnational Journal of Osteoarchaeology, 30 (5): 616—628. doi:10.1002/oa.2886

Карастоянова, Н., Чохаджиев, А., 2019. Ловът и скотовъдството през ранния халколит: остеологичен анализ на останки от бозайници в селищна могила Петко Каравелово. — Годишник на департамент Природни науки 2017, Нов Български Университет, София, с. 96—110.

Гуадели, А., Гуадели, Ж.-Л., Симов, Н., Карастоянова, Н., Митов, К., Крумов, И., Танева С., 2019. Средно- и къснопалеолитни отложения в пещера Редака II. — Aрхеологически открития и разкопки през 2018, 7—9.

Gorczyk, J., Karastoyanova, N., 2017. Faunal report. — In: Bacvarov, K., Tonkova, M., Katsarov, G. (eds) Archaeological rescue excavations for infrastructure projects, 1. Sarnevo. Pits from the Late Neolithic, the Early and Late Iron Age, and the Roman Period. Volume 1. The Late Neolithic pit field: 511—542. series.naim.bg/index.php/AREIP

Вайсов, И., Зидаров, П., Евлогиев, Й., Карастоянова, Н., 2016. Неолитно селище Извор (Обект 10В от междусистемна газова връзка България — Сърбия). — Археологически открития и разкопки през 2015, София, 82—85.

Spassov, N., Iliev, N., Karastoyanova, N., Chohadziev, S., 2015. The Remains of Wild and Domestic Animals from the Late Chalcolithic Tell Settlement of Hotnitsa (Northern Bulgaria). — Archaeologia Bulgarica, IXI, 2, 1—21.

Чохаджиев, А., Атанасов, А., Гюрова, М., Карастоянова, Н., 2015. Археологически разкопки на селищна могила Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш. — Археологически открития и разкопки през 2014, София, 82—84.

Вайсов, И., Карастоянова, Н. и др., 2015. Мурсалево, Турската воденица (Пълно археологическо проучване). — Археологически открития и разкопки през 2014, София, 147—150.

Чохаджиев, А., Атанасов, А., Карастоянова, Н., 2014. Археологически разкопки на селищна могила Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш. — Археологически открития и разкопки през 2013, София, 83—84.

Гуадели, А., Бояджиев, К., Карастоянова, Н. и др., 2014. Проучване на пещера Манастира, Великотърновско. — Археологически открития и разкопки през 2013, София, 29—31.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала