English · Български

[05] Централен Балкан

Габровска, Ловешка, Старозагорска област
NATURA 2000: Polyommatus eroides

Координати: 24° 43’ 50’’ E, 42° 44’ 19’’ N — Надморска височина: 998 m — Площ: 71826 ha

Описание: Обхваща склоновете на най-високите части на Средна Стара планина (Златишко-Тетевенската и Троянско-Калоферската). Скалната основа е силикатна и варовикова с каньони, пещери, пропасти, водопади, мощни скални масиви и стени. По-голямата част от територията е покрита с гори. В нископланинския пояс се срещат смесени широколистни гори от мизийски бук (Fagus moesiaca), обикновен габър (Carpinus betulus), горун (Quercus daleschampii), воден габър (Ostrya carpinifolia) и др., на места и черен бор (Pinus nigra). На места буковите гори са смесени с ела (Abies alba). Над тях се простират иглолистни гори, съставени главно от смърч (Picea abies), по-рядко от бяла мура (Pinus peuce). Над горната граница на гората се простират субалпийски храсталаци от сибирска хвойна (Juniperus sibirica), боровинки (Vaccinium) и псевдосубалпийски ливади с формации от Nardeta strictae, Festuceta validae. Застъпени са и ацидофилни психрофитни тревни формации от Bellardiochloeta violaceae, Agrostideta capilaris и други.

Много добре проучен район; множество данни са публикувани от Дряновски (1928), Буреш & Тулешков (1929), Beshkov (1995), Popov (1998) и др. Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 14 от целевите видове [списък по-долу], особено на високопланинските Erebia orientalis, E. alberganus, E. rhodopensis, E. pronoe, E. melas и Boloria eunomia.

Целеви видове: Parnassius mnemosyne, P. apollo, Maculinea arion, Polyommatus eroides, Coenonympha rhodopensis, Erebia orientalis, E. medusa, E. alberganus, E. rhodopensis, E. pronoe, E. melas, Apatura iris, Melitaea trivia, Boloria eunomia.

Тревисти формации край прохода Беклемето, Централна Стара планина. Биотоп на Erebia medusa (фото D. Louy, 10 август 2005).
Тревисти формации край прохода Беклемето, Централна Стара планина

Централен Балкан, биотоп на Boloria eunomia (фото С. Бешков, 1993).
Централен Балкан, биотоп на Boloria eunomia

Защита и заплахи: Територията на Централен Балкан е под законова защита. Тук е един от трите национални парка в България — Централен Балкан, обявен през 1991 г. за опазване на характерни естествени екосистеми и характерното за тях биологично разнообразие. Има 9 строги резервата, 4 от които са обявени от UNESCO като биосферни резервати през 1977 г. Голяма част от района е лесно достъпна за посетители, поради наличието на селища по южната и северната граница, както и относителната близост на областните центрове. Горските местообитания са засегнати до голяма степен от интензивното ползване в старите широколистни гори извън парка. Мащабни инвестиционни проекти за изграждане на ски курорти, поставят под заплаха от разрушаване на местообитанията значителни части от територията. Особено силен е антропогения натиск по време на брането на боровинките. Подобно е положението и с брането на билки и гъби.

Други бележки: През 1997 г. територията на Национален парк Централен Балкан е обявена за Орнитологично важно място; установени са 151 гнездящи видове птици, 26 от които са включени в Червената книга на България. През 1998 г. територията на Централен Балкан е определена и за CORINE място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. От нощните пеперуди са установени някои редки и с консервациона значимост видове. Такива са: Venusia cambrica, Aplocera columbata, Acronicta alni, Orectis proboscidata, Euchalcia variabilis fuscolivacea, Shargacucullia prenanthis, Caradrina wullschlegeli, Caradrina suscianja, Apamea aquila, Apamea mailardi, Apamea rubrirena, Hadena caesia bulgarica, Mythimna andereggii pseudocomma, Actebia praecox, Rhyacia arenacea, Euxoa vitta hercegovinensis, Euxoa conspicua и други.

Карта на района на Централен Балкан
Карта на района на Централен Балкан.