English · Български

[26] Островче

Разградска област
NATURA 2000: Lycaena dispar, Polyommatus eroides, Euphydryas maturna

Координати: 26° 27’ 31’’ E, 43° 26’ 9’’ N — Надморска височина: 342 m — Площ: 20423 ha

Описание: Районът обхваща част от Разградските височини, на югозапад от гр. Разград, дъговидно между долините на реките Черни и Бели Лом. Изграден е предимно от долнокредни варовито-песъчливи и мергелни пластове. На места склоновете са изрязани от ровини. В голямата си част е със силно антропогенно изменена растителност. Районът е със силно изразен континентален климат. Горите са предимно от горун (Quercus dalechampii), примесени с обикновен габър (Carpinus betulus). В този тип гори от храстите често се срещат Crataegus monogyna и Cornus mas, а от тревистата растителност — Poa nemoralis, Dactylus glomerata, Festuca heterophylla и и други. Срещат се и само габърови гори от обикновен (Carpinus betulus) и келяв (Carpinus orientalis) габър и гори от обикновен габър (Carpinus betulus) и клен (Acer campestre). В габъровите гори тревната покривка е предимно от пролетни луковични растения — Corydalis, Scilla bifolia и други. На места има и само дъбови гори от горун (Quercus dalechampii), цер (Q. cerris) и благун (Q. frainetto). Сребролистната липа (Tilia tomentosa) в някои части от района е едификатор и на места образува монодоминантни фитоценози с участието на обикновения габър, клена (Acer campestre), цера (Quercus cerris) или с горуна (Quercus dalechampii).

Районът е сравнително добре проучен; първи са регионалните изследвания на Маркович (1904, 1909). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 13 от целевите видове [списък по-долу], особено на Euphydryas maturna и Melitaea aurelia. Интересно е и събщението за вида Lopinga achine от Abadjiev (2001, който не е намиран впоследствие.

Целеви видове: Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Glaucopsyche alexis, Polyommatus eroides, Lopinga achine, Apatura metis, Neptis sappho, Nymphalis xanthomelas, Euphydryas maturna, Melitaea trivia, M. aurelia.

Поляни в близост до широколистни гори в района на Островче (фото С. Бешков, 8 май 2007).
Поляни в близост до широколистни гори в района на Островче

Защита и заплахи: Основните заплахи, свързани с интензивното развитие на земеделието в района в момента не са актуални. Горите не представляват сериозен икономически интерес, но реална заплаха за унищожаването им биха били горски пожари следствие на паленето на стърнищата. Като евентуални бъдещи мерки за управление препоръчваме да не се използват за залесяване несвойствени за страната и района видове като черен бор, салкъм и хибридна топола. Местата, залесени с тези видови подлежат на рекултивация и връщането им към естественото им състояние.

Други бележки: Районът е слабо населен и обезлюден, много от обработваните навремето земи пустеят. Поради чистата природа обаче, районът има потенциал за съживяване на традиционият поминък — земеделие и животновъдство и производство на екологично чиста продукция, както и за развитие на селски и еко туризъм. От нощните пеперуди по-интересни и редки видове са: Polypogon tentacularia, Lamprotes c-aureum, Cucullia lactucae, Epimecia ustula, Oria musculosa, Spaelotis ravida, Euplagia quadripunctaria. Последният вид е от приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Островче
Карта на района на Островче.