English · Български

[38] Средна гора

Пазарджишка, Пловдивска област
NATURA 2000: Lycaena dispar, Polyommatus eroides

Координати: 24° 27’ 43’’ E, 42° 35’ 40’’ N — Надморска височина: 1135 m — Площ: 28155 ha

Описание: Районът Средна гора включва най-високата част от планинската верига на едноименната планина, между Подбалканските котловини и Горнотракийската низина, западно от река Стряма. Геоложки се разкриват протерозойски и палеозойски метаморфни скали, гранитоиди. В най-високите части преобладават букови гори, на места примесени с габър и други дървесни видове; по-ниско, главно от север преобладават габърови или смесени гори от габър и горун. На мястото на унищожени в миналото гори са възникнали вторични храстови и тревни формации. Големи части са заети от обширни поляни, част от които са превърнати в картофени насаждения.

Дневните пеперуди в района са сравнително добре проучени; първи данни намираме в регионалното изследването на Илчев (1913), а редица допълнения в статията на Дириманов & Шикренов (1962). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 13 от целевите видове [списък по-долу]; особено интересно е намирането в района на вида Erebia alberganus, който досега в България и на Балканския полуостров беше известeн само от Стара планина.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Parnassius mnemosyne, Lycaena dispar, Maculinea alcon, Polyommatus eroides, Erebia medusa, E. alberganus, Apatura iris, A. metis, Limenitis populi, Neptis rivularis, Melitaea trivia, Brenthis hecate.

Изгледи от района на Средна гора (фото: С. Бешков, юли 2006).
Изглед от района на Средна гора (1)
Изглед от района на Средна гора (2)

Защита и заплахи: На територията на района е и единствения в планината Средна гора резерват Богдан, създаден през 1972 г. с цел опазването на буковите гори. Главнaта заплаха за местообитанията е свързана с развитието на добива на цветни и редки метали. Друга заплаха е изсичането на горите и добива на дървени въглища. Като мерки за опазване препоръчваме забрана на разработване на нови открити рудници и забрана на ползването на пестициди срещу колорадския бръмбър в картофените насаждения. Като мерки за управление препоръчваме определяне на зони със забрана за косене в отделни части от планинските поляни.

Други бележки: Редки и интересни видове пеперуди от други групи са: Lycaena candens, Pyrois effusa, Hadula odontites, Orthosia opima, Spaelotis ravida, Euxoa hastifera. В непосредствена близост, но извън границите на района остават находищата на редките видове пеперуди Lycia graecaria, Moma alpium, Asteroscopus syriaca decipulae, Perigrapha rorida, Orthosia schmidti. Видът Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) е от приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз. Многоброен в и край буковите гори е бръмбъра сечко Morimus funereus, който е от същото приложение на Директивата. Културно-исторически интерес представлява откритата през 2000 г. тракийска гробница край село Старосел и града-музей Копривщица.

Карта на района на Средна гора
Карта на района на Средна гора.