English | Български

НАУЧЕН СЪВЕТ

Списък на членоветe:

Златозар Боев, проф. дбн
Стоян Бешков, проф. д-р
Николай Спасов, проф. д-р
Павел Стоев, проф. д-р
Станислав Абаджиев, доц. д-р (секретар)
— Ина Анева, доц. д-р — Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания — БАН
Ася Асенова, доц. д-р — Софийски университет
Ростислав Бекчиев, доц. д-р
Петър Берон, проф. емеритус дбн
Борислав Георгиев, доц. д-р
Стоян Лазаров, доц. д-р
Марио Лангуров, доц. д-р (заместник-председател)
Георги Марков, доц. д-р (председател)
Георги Попгеоргиев, доц. д-р
Николай Симов, доц. д-р
Тихомир Стефанов, доц. д-р
Димитър Узунов, доц. д-р
Латинка Христова, доц. д-р


Млади учени:

— Димитър Плачийски, гл. ас. д-р
Преобладаващата част от научната дейност в музея е посветена на животинския свят. Снимка (c) С. Бешков
Преобладаващата част от научната дейност в музея е посветена на животинския свят. Снимка (c) С. Бешков

Отдели

Музеят има четири научни отдела — Палеонтология и минералогия, Ботаника, Безгръбначни животни и Гръбначни животни. Преобладаващата част от научната дейност е посветена на животинския свят. Обръща се особено внимание на биоразнообразието на България и съседните страни и на описването на нови таксони от много страни в света.

Отдел Палеонтология и минералогия

Отдел Палеонтология и минералогия


завеждащ отдел: Георги Марков, доц. д-р

Обект на научните изследвания по палеонтология са фосилни бозайници и птици. В областта на минералогията се изследват пегматитови минерализации в интрузиви с негранитен състав и метаморфити…

Отдел Ботаника

Отдел Ботаника


Провеждат се изследвания в областта на хорологията, систематиката, таксономията, фитогеографията, екологията и физиологията на различни видове растения от България…

Лаборатория по ботаника

ръководител: Ирина Герасимова, магистър ботаник

Отдел Безгръбначни животни

Отдел Безгръбначни животни


завеждащ отдел: Ростислав Бекчиев, доц. д-р

Научните изследвания са в областта на таксономията, фаунистиката, зоогеографията, филогенията, морфологията и екологията на акари, псевдоскорпиони, стоножки и насекоми…

Лаборатория по ентомология

ръководител: Николай Симов, доц. д-р

Отдел Гръбначни животни

Отдел Гръбначни животни


завеждащ отдел: Тихомир Стефанов, доц. д-р

Провеждат се научни изследвания върху видовото разнообразие, разпространението, морфологията, биологията, екологията, филогенията и консервационната значимост на гръбначните животни…

Лаборатория по хистология

ръководител: Владислав Вергилов, доц. д-р