English | Български

Гръбначни животни (1). Снимкa: (c) С. Бешков
Гръбначни животни (2). Снимкa: (c) С. Бешков
В отдела се провеждат научни изследвания върху гръбначните животни (риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници) в България и съседните страни. Снимки (c) С. Бешков

Отдел Гръбначни животни

Основна дейност


Провеждат се научни изследвания върху видовото разнообразие, разпространението, морфологията, биологията, екологията, филогенията и консервационната значимост на гръбначните животни (риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници) в България и съседните страни. Тук се съхранява една от най-значимите орнитологични колекции на Балканския полуостров.

Текущи проекти


Морфометрична характеристика и картиране на сладководните риби в България
Осъвременен списък на сладководните риби в България
Сравнителна характеристика на ихтиофаунистичните комплекси на реките от Егейския и Черноморския водосборни басейни
Филогенетични изследвания на земноводни и влечуги в България
Проучване върху външната морфология, вътревидовата диференциация, половия диморфизъм и таксономията на гущерите от семейство Lacertidae в България
Проучвания върху състоянието на популациите на земноводните в България
Изучаване на екологията, териториалността и плътността на популацията на чакала (Canis aureus) в България (2014—2018)
Мониторинг на птици и прилепи във ветроенергийни паркове в различни обекти в Испания, България, Мексико, Чили и Колумбия (от 2011)
Картиране на находищата на пернатонога и врабчова кукумявка в НП ‘Рила’
План за управление на НП ‘Рила’ — част Фауна, Птици
Европейски Атлас на гнездещите птици. Картиране на гнездещи птици през 2016 и 2017 г. в 50Х50 км УТМ квадрати в Западна и Централна България
Мониторинг на орнитофауната на комплекса влажни зони край с. Негован, Софийско
План за управление на ПП ‘Българка’ — част 'Фауна’, ръководител на екип за иследване на птиците
Горска сертификация на територията на държавни горски стопанства в Югоизточно и Югозападно държавно горско предприятие
План за действие за опазване на египетския лешояд Neophron percnopterus в България. Българско дружество за защита на птиците (2009—2018)
Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция. LIFE10/NAT/BG/000152, Програма LIFE+ на Европейската комисия (2013—2014)
‘Зооархеологично изследване на ‘Форума на Сердика’ въз основа на останките гръбначни животни от центъра на София (4—19 в. н. е.)’ (2015—2018)
Турът (Bos primigenius Bojanos, 1827) (Artiodactyla, Mammalia) в природата и културата на България
‘Траките — генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността’ — Изучаване на животински остеологически материали (диви и домашни) от неолита до Късното средновековие с оглед търсене на континюитет
Late Pleistocene avifauna of the Pešturina Cave (Nišava District, SE Serbia)
История на Националния природонаучен музей при Българската адемия на науките

Колекции


Ихтиологичната колекция на музея наброява около 5000 екземпляра от повече от 300 вида риби.

Съхраняват около 5000 екземпляра от българската херпето-батрахофауна и около 300 екземпляра чуждоземна фауна. Сбирките съдържат около 80 вида земноводни и 270 вида влечуги.

Колекцията от птици съдържа фосилни кости и костни фрагменти — над 17000 бр.; рецентни птици — сухи препарати на кожа — около 12000 екз., монтирани сухи препарати — над 5000 бр., цели и частични несъчленени скелети — около 1900 бр., яйца — около 1000 бр., гнезда — около 80 бр. и др.

Колекциите от съвременни бозайници (около 360 вида) — над 1000 монтирани сухи препарати и кожи; 240 спиртни препарата; около 2500 скелета.

Научен състав


Златозар Боев, проф. д.б.н. — завеждащ отдел
Иля Акоста — магистър зоолог
Ния Тошкова — зоолог
Виолета Желязкова, магистър зоолог
Вера Христова — техн. сътрудник