Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Petalite — Представя данните за петалит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Microcline — Представя данните за микроклин; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Orthoclase — Представя данните за ортоклаз; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Sanidine — Представя данните за санидин; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
стъкло — природно стъкло; виж също тектит
гнайс — честа и широко разпространен тип скала, образувана от регионални метаморфни процеси от предварително съществуващи формации, които първоначално са били или магмени или седиментни скали
гьотит — вид минерал; данни; съставка на бингамита
гошенит — разновидност на берила; виж гошенит в ‘Класификация’