Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация


Селектор за бърза навигация
Класификация

Клиноцоизит
Клиноцоизит

— Обикновено в регионално метаморфозирали магмени и седиментни скали, както и при контактно метаморфозирали, богати на калций, седименти; продукт на промяна на плагиоклазни фелдшпати (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Образец на снимката

Клиноцоизит — образец 0047тегло: 0.57 ct; форма: овал. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Класификация


Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). В момента на разположение са образци от посочените по-долу класове. Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Класове по Никел-Щрунц

1. Елементи
2. Сулфиди и сулфосоли
3. Халиди
4. Оксиди и хидроксиди
5. Карбонати (Нитрати)
6. Борати
7. Сулфати
8. Фосфати, арсенати, ванадати
9. Силикати


Препоръчано
Кианит

— В гнайси, шисти, включени пегматити и кварцови жили, от регионален метаморфизъм на седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Кианит — образец 0481тегло: 0.59 ct; форма: овал. Чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран.
Кианит — образец 0481