Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Алмандин — образец 0236, снимка © НПМ
Алмандин — образец 0236, снимка © НПМ

Алмандинобразец 0236

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Алмандин — образец 0236, карта на находището
Данни

Тегло: 1.53 ct; размери: 9.05 | 6.98 | 3.56 mm; форма: круша; цвят: умерено тъмно леко пурпурно червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Алмандин — образец 0649Алмандин — образец 0632Алмандин — образец 0430Алмандин — образец 0643

Още информация от ‘Класификация’


Най-често срещаният гранат; обикновено в слюдени шисти и гнайси, от регионално метаморфозирали глинести седименти; в гранити и еклогити; в седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).