Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Серендибит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Серендибит — образци [изглед галерия]


В скарни, засегнати от метасоматизъм на бора, по протежение на контакта между карбонатни скали и гранит (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.
Серендибит — образец 0438
0438
Мианмар
Серендибит — образец 0437
0437
Мианмар

Серендибит — образци — 2
страница 1