English | Български


Колекция Рецентни птици — монтирани екземпляри и кожи

Колекция Рецентни птици — монтирани екземпляри и кожи

Създадена е в периода 1889—1892 г. с птици закупени от различни чуждестранни колекции от различни части на света. Първоначално колекцията е създадена от Н.В. Княз Фердинанд I. Впоследствие са добавени и голям брой птици събрани от днешната и предишна територия на България. Куратори на колекцията са били първоначално немски специалисти, както и датчанинът Кнуд Андерсен (1901—1904). Впоследствие (след 1928 г.) куратори на колекцията са били едни от най-бележитите български орнитолози като Павел Патев, Николай Боев, Стефан Дончев и Златозар Боев. Колекцията съдържа монтирани препарати и кожи от всички континентни и от всички зоогеографски области. По-значителен брой птици са с произход от Европа, Мала Азия, Южна и Югоизточна Азия, Централна и Южна Америка, Африка. Кожите са подредени в серии от десетки, а за някои видове — и стотици екземпляри, като са представени почти всички видове птици обитаващи България. Голям принос за формирането на тази богата колекция от български птици имат орнитолозите Павел Патев, Александър Простов, Стефан Дончев и др. Колекцията е инвентаризирана, има инвентарна книга и е в по-голямата си част дигитализирана (80%), като е използвано специално създадено за целта приложение в Access. Дигитализирането обаче не включва фотографии на препарираните птици. Колекцията се помещава в 4 депа и в изложбените зали. Най-голямото депо е обновено и съвременно, климатизирано, но заето на почти 100%. Останалите три депа са малки по площ и едва събират наличните образци.

Колекцията понастоящем съдържа общо 15600 препарирани птици от приблизително 1500 вида. В това число около 4300 монтирани препарати от 1116 вида и 11300 кожи от 1289 вида.