English | Български


Андрей Стоянов

(магистър зоолог)
12 януари 1958 — 22 юни 2016

Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1986).
Специалност: зоология (херпетология).


Област на научни изследвания


Екология, поведение, зоогеография и соматометрия на земноводните и влечугите в България и на Балканския полуостров.

Най-нови публикации


Naumov, B., Popgeorgiev, G., Kornilev, Y., Plachiyski, D., Stojanov, A., Tzankov, N., 2020. Distribution and Ecology of the Alpine Newt Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) (Amphibia: Salamandridae) in Bulgaria. — Acta Zoologica Bulgarica, 72 (1): 83—102.

Popgeorgiev, G., Naumov, B., Kornilev, Y., Vergilov, V., Slavchev, M., Lukanov, S., Dyugmegdzhiev, A., Stoyanov, A., Dobrev, D., Tzankov, N., 2019. Diversity and Distribution of Amphibians and Reptiles in the Bulgarian Part of the Lower Danube. — p. 283—314.

Цанков, Н., Стоянов, А., Добрев, Д., Луканов, С., Корнилев, Ю., Андонов, К., Вергилов, В., Попгеоргиев, Г., 2017. Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792). — стр. 110—113. В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр. [PDF]

Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Kornilev, Y., Natchev, N., Stoyanov, A., Naumov, B., Ivanchev, I., 2015. First survey on the invasive Pond slider (Trachemys scripta) in Bulgaria: historic development and current situation. — Hyla, 2015: 18—27. [PDF]

Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Stojanov, A., Naumov, B., Westerström, A., Dyugmedziev, A., Kornilev, Y., 2014. Diurnal and seasonal activity patterns in viperid snakes (Serpentes: Viperidae) in Bulgaria. — 38 p. 4th Biology of the Vipers conference, Athens, Greece, 10th—13th October, 59 pp.

Цанков, Н. Д., Попгеоргиев, Г. С., Наумов, Б. Я., Стоянов, А. Й., Корнилев, Ю. В., Петров, Б. П., Дюгмеджиев, А. В., Вергилов, В. С., Драганова, Р. Д., Луканов, С. П., Вестерстрьом, А. Е., 2014. Определител на земноводните и влечугите в природен парк Витоша. — Дирекция на Природен парк Витоша, София, 248 с. [PDF]

Stojanov, A., Dyugmedziev, A., Tzankov, N., 2014. Effects of environmental factors on the activity of the Adder (Vipera berus bosniensis) in Bulgaria. — 37 p. 4th Biology of the Vipers conference, Athens, Greece, 10th—13th October, 59 pp.

Popgeorgiev, G., Tzankov, N., Kornilev, Y. V., Plachiyski, D., Naumov, B., Stojanov, A., 2014. Changes in agri-environmental practices pose a threat to the herpetofauna: a case study from Besaparski Ridove Special Protection Area (Natura 2000), southern Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, Supplement 5: 157—169.

Popgeorgiev, G., Tzankov, N., Kornilev, Y. V., Naumov, B., Stojanov, A., 2014. Amphibians and Reptiles in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), western Bulgaria: species diversity, distribution and conservation. — Acta zoologica bulgarica, Supplement 5: 85—96. [PDF]

Дюгмеджиев, А., Стоянов, А., Цанков, Н., 2013. Някои аспекти от екологията и биологията на женските усойници (Vipera berus bonsiensis) на Витоша. — Студентска научна конференция ‘Екология и околна среда’ 1 март 2013, сборник с резюмета: 27—28.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала