English · Български

[16] Кресненски пролом

Благоевградска област
NATURA 2000: Lycaena dispar

Координати: 23° 9’ 21’’ E, 41° 46’ 58’’ N — Надморска височина: 661 m — Площ: 10826 ha

Описание: Кресненският пролом се намира по долината на река Струма, която там разделя планините Пирин, Влахина и Малешевска. Проломът започва от Симитлийската котловина и завършва при град Кресна, издълбан в кристалинни шисти и гранити. Ключови са умерените и средиземноморско-планински храстови местообитания, широколистните гори, сипеите. Има голямо разнообразие на растителни съобщества (съобщени са повече от 450 растения, включително и редица ендемични и реликтни видове): в южната част вечнозелени средиземноморски гори от дървовидна хвойна, храсталачни съобщества от драка (Paliurus spina-christi), кукуч (Pistacia terebinthus), Phyllirea latifolia и Colutea arborescens, на север преобладават дъбови и липови гори, край реката великолепни гори от черна елша (Alnus glutinosa), източен чинар (Platanus orientalis), бяла топола (Populus alba), върба, по високите части — девствени букови (Fagus sylvatica) гори.

Районът е много добре проучен. Изследванията върху дневните пеперуди започват в началото на миналия век; първите публикации включват тази на Buresch (1918) и пълното изследване на Илчев (1921). Причините за включването на района са: (1) наличие на важни популации на 14 от целевите видове [списък по-долу], (2) наличие на важни популации от няколко други редки вида, като Erynnis marloyi, Zerynthia cerisy, Pieris krueperi, Tarucus balkanicus, Hyponephele lupina, Hipparchia syriaca, H. fatua, Pseudochazara anthelea, Polygonia egea и (3) неговата изключително богата фауна от дневни пеперуди (общо 120 вида, формиращи 56% от всички български дневни пеперуди).

Целеви видове: Pyrgus cinarae, Parnassius mnemosyne, Pieris ergane, Lycaena dispar, L. ottomanus, Pseudophilotes vicrama, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Maculinea arion, Hipparchia senthes, Apatura metis, Neptis rivularis, Nymphalis xanthomelas, Melitaea trivia.

Аридни скалисти склонове в пролома, обрасли с вечнозелени средиземноморски съобщества от Juniperus excelsa. Типичен биотоп на Erynnis marloyi, Pieris krueperi, Pseudophilotes vicrama, Hipparchia senthes, Melitaea trivia (фото С. Абаджиев, 12 май 2006).
Аридни скалисти склонове в пролома, обрасли с вечнозелени средиземноморски съобщества от Juniperus excelsa

Каменист терен в близост до крайречна гора от елша, източен чинар, топола, върба. Биотоп на Zerynthia cerisy, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Apatura metis, Neptis rivularis (фото С. Абаджиев, 12 май 2006).
Каменист терен в близост до крайречна гора от елша, източен чинар, топола, върба

Защита и заплахи: Част от територията на пролома е защитена в резерват Тисата и буферната му зона. Според Бернската конвенция проломът е обявен за CORINE място и ще стане част от европейската мрежа NATURA 2000. Има забрана на Министъра на околната среда и водите за увреждащи природата дейности, като строителство, търсене и проучване на полезни изкопаеми. Главни заплахи са плановете на българското правителство да изгради автомагистрала Струма, част от транс-европейски коридор 4 София — Атина, директно през пролома (при проектирането не е взето под внимание, че магистралата ще унищожи местообитанията на редица видове дневни пеперуди) и сегашното строителство на редица малки водноелектрически централи. Като допълнение той е място от голям интерес за колекционерите на пеперуди, например като всеизвестно място за търсачите на Rethera komarovi (Sphingidae).

Други бележки: Проломът е от световно значение за опазването на горите от дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) и източен чинар (Platanus orientalis). Той е биологичен коридор за миграция на едри бозайници между планините на Балканския полуостров, както и миграционен път на птиците (Via Aristotelis); част от него е определена като орнитологично важно място по критериите на BirdLife International. Нощните пеперуди в района са добре проучени. Установени са над 830 вида. От тях по-интересни са следните: Triodia adriaticus, Eochorica balcanica, Zygaena laeta, Bembecia pavicevici, Bembecia sanguinolenta (единствено находище в страната), Stygia mosulensis, Trichiura verenae, Eriogaster catax, Lasiocampa grandis, Pachypasa otus, Phyllodesma ilicifolia, Saturnia spini, Perisomena caecigena, Lemonia taraxaci strigata, Lemonia balcanica, Hemaris croatica, Proserpinus proserpina, Rethera komarovi drilon, Hyles vespertilio, Theretra alecto, Neognopharmia stevenaria, Dasycorsa modesta, Lycia graecarius, Agriopis beschkovi (единствено находище в страната), Erannis declinans, Nychiodes dalmatina, Nychiodes amigdalaria, Charissa obscurata, Xanthorhoe oxybiata, Aplocera dervenaria, Oulobophora internata, Rhegmatophila alpina osmana, Peridea korbi, Acronicta orientalis, Craniophora pontica, Simyra dentinosa, Cryphia burgeffi, Cryphia petrea contristans (единствено находище в страната), Catocala separata, Dysgonia torrida, Autophila ligaminosa, Thysanoplusia orichalcea (единствено находище в страната), Pseudozarba bipartita (единствено находище в страната), Calocucullia celsiae, Teinoptera lunaki, Cleonymia opposita, Amephana dalmatica, Amphipyra micans, Asteroscopus syriaca decipulae, Valerietta niphopasta, Panemeria tenebromorpha, Janthinea friwaldskii, Pyrrhia treitschkei, Aedophron rhodites, Caradrina vicina, Caradrina pertinax, Pseudoxestia apfelbecki, Agrochola gratiosa, Agrochola thurneri, Agrochola wolfschlaegeri, Agrochola rupicapra, Agrochola osthelderi, Dasypolia templi macedonica (местен ендемит), Lithophane ledereri, Lithophane lapidea, Xylena lunifera, Griposia pinkeri (единствено находище в страната), Dryobotodes servadeii, Antitype suda schimae, Gortyna borelii, Hadula mendax occidentalis, Hadena vulcanica urumovi, Divaena haywardi, Eugnorisma pontica, Meganola gigantula, Euplagia quadripunctaria, Ocneria ledereri и много други. От тях видовете Eriogaster catax и Euplagia quadripunctaria са от приложение II на Директивата за хабитатите 92/43 на Европейския съюз. Видът Perisomena caecigena е от приложение II на Закона за биологичното разнообразие.

Карта на района на Кресненски пролом
Карта на района на Кресненски пролом.