English · Български

[18] Лозенска планина

Софийска област
NATURA 2000: Lycaena dispar, Polyommatus eroides

Координати: 23° 30’ 45’’ E, 42° 34’ 2’’ N — Надморска височина: 790 m — Площ: 7852 ha

Описание: Районът обхваща част от едноименната планина, част от Ихтиманска Средна гора, на запад и югозапад граничи с Плана планина, а на север със Софийско поле. Склоновете са стръмни, гористи и усойни. В миналото е имало вековни дъбови и букови гори, малка част запазена и днес по северните склонове. В най-ниския пояс се срещат цер (Quercus cerris), космат дъб (Q. pubescens), горун (Q. dalechampii), благун (Q. frainetto), обикновен (Carpinus betulus) и келяв габър (Carpinus orientalis). По припечните южни склонове келявият габър образува смесени гори с мъждрян (Fraxinus ornus). На места се срещат гори от мизийски бук (Fagus moesiaca) и от сребролистна липа (Tilia tomentosa). В смесените букови гори участва и дивата череша. В долината на река Искър се срещат предимно черни елши (Alnus glutinosa), върби и тополи. Храстовата растителност е предимно от леска (Corylus avellana), дрян (Cornus mas), глог (Crataegus monogyna) и други. Откритите пространства в горите са заети от планински поляни. По южните каменисти склонове има ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), луковична ливадина (Poeta bulbosae), садина (Crysopogoneta grylli), ефемери и червена хвойна (Juniperus oxycedrus). На няколко места в планината има малки езерца и заблатени участъци.

Дневните пеперуди в района са добре проучени; резултати от регионално изследване на Панчаревския пролом са публикувани от Abadjiev (1999). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 23 от целевите видове [списък по-долу], особено на Carterocephalus palaemon, Lycaena dispar, Apatura iris, A. ilia, Limenitis populi, Neptis rivularis и Melitaea aurelia.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Carterocephalus palaemon, Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, P. apollo, Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Maculinea alcon, M. arion, Plebejus sephirus, Polyommatus eroides, Erebia medusa, Apatura iris, A. ilia, Limenitis populi, Neptis sappho, N. rivularis, Nymphalis xanthomelas, Melitaea trivia, M. aurelia, Brenthis hecate.

Влажни ливади в съседство със смесени широколистни гори в Лозенската планина. Биотоп на Carterocephalus palaemon, Parnassius mnemosyne, Glaucopsyche alexis, Erebia medusa, Melitaea trivia, M. aurelia, Brenthis hecate (фото С. Бешков, 12 май 2007).
Влажни ливади в съседство със смесени широколистни гори в Лозенската планина

Цветни поляни и скални формации край с. Долни Пасарел, долината на р. Искър. Биотоп на Plebejus sephirus (фото С. Бешков, 12 май 2007).
Цветни поляни и скални формации край с. Долни Пасарел, долината на р. Искър

Защита и заплахи: Природата е уязвима в значителна степен от човешки дейности, свързани с урбанизация и развитието на инфраструктурата, развитието на туризма, горското стопанство, както и от поддържането на ливадите и пасищата. Разширението на столичния град води до бързо застрояване в района. Преди години в част от Панчаревския пролом бяха изсечени естествените крайречни гори от елша и други и бяха подменени с хибридни тополи. Особено голям е човеко и автопотока през горещите летни месеци и пред почивните дни. През това време често района заприличва на градски парк.

Други бележки: Панчаревският пролом преди години беше предложен като част от хидропарк Искър, но нещата по-късно не получиха развитие. Панчаревският пролом остава и най-проучената част от района за дневните пеперуди, но нощните пеперуди там и в района като цяло са незадоволително проучени. Установени са следните по-интересни видове нощни пеперуди: Perisomena caecigena, Schistostege decussata, Moma alpium, Panemeria tenebromorpha, Dasypolia templi vechimontium, Pseudoxestia apfelbecki, Hadena vulcanica urumovi, Nola confusalis, Euplagia quadripunctaria. Последният вид е от приложение II на Директивата за хабитатите 92/43 на Европейския съюз, а видът Perisomena caecigena е от приложение II на Закона за биологичното разнообразие (2002).

Карта на района на Лозенска планина
Карта на района на Лозенска планина.