Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Клиноцоизит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Клиноцоизит — образци [изглед галерия]


Обикновено в регионално метаморфозирали магмени и седиментни скали, както и при контактно метаморфозирали, богати на калций, седименти; продукт на промяна на плагиоклазни фелдшпати (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.
Клиноцоизит — образец 0047
0047
Пакистан

Клиноцоизит — образци — 1
страница 1