Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Кордиерит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Кордиерит — образци [изглед галерия]


В термично метаморфозирали аргилитни седименти и регионално метаморфозирали шисти, гнайси; в мафични магмени скали и гранити (Anthony et al., 2001—2005). Скъпоценният камък носи името иолит.
Кордиерит — образец 0025
0025
Танзания
Кордиерит — образец 0123
0123
Танзания
Кордиерит — образец 0214
0214
Танзания
Кордиерит — образец 0380
0380
Танзания
Кордиерит — образец 0381
0381
Танзания
Кордиерит — образец 0389
0389
Танзания
Кордиерит — образец 0390
0390
Танзания

Кордиерит — образци — 7
страница 1