Къде съм? > Начало > Образование

Стажантска програма за студенти от биологически специалности (9). Снимка: (c) Боян Петров
Стажантска програма за студенти от биологически специалности (10). Снимка: (c) Боян Петров

Стажантска програма за студенти от биологически специалности

Тази стажантска програма на Националния природонаучен музей дава възможност на студенти от различни специалности, свързани с биологията и опазването на околната среда да придобият професионален опит за работа сред природата, с научните колекции или в експозиционната зала.

Стажантската програма е възможност за професионално ориентиране чрез съвместна работа с екипа на НМП в продължение на една до две години. По време на програмата стажантите ще имат възможност да:

Придобият професионална квалификация в реална работна среда.
Да се изявят в теренни изследвания и експедиции.
Научат как е устроен и функционира един голям музей.
Усвояват тънкостите на музейния и изследователски ‘занаят’.
Контактуват с изявени учени, специалисти зоолози и различни експерти в областта на околната среда, които споделят музейния си и теренен опит.
Участват в музейните културни и образователни проекти.
Развиват нови качества, умения и преодоляват страховете си.
Превръщат мечтите си в реалност.

Стажантска програма за студенти от биологически специалности (3). Снимка: (c) Боян Петров
Стажантска програма за студенти от биологически специалности (4). Снимка: (c) Боян Петров
Стажантска програма за студенти от биологически специалности (1). Снимка: (c) Боян Петров
Стажантска програма за студенти от биологически специалности (2). Снимка: (c) Боян Петров

Кой може да кандидатства?


Студенти бакалавърска и магистърска степен от всички висши учебни заведения, предлагащи обучение в областта на природните науки. Работният език е български.

Кой е подходящ за стаж в НПМ?


Млади хора, които са решили, че проучването на дивата природа не е просто хоби, а една много интересна професия.
Мотивирани студенти, които искат да научат повече за живите и изкопаеми животни, методите за тяхното изследване, биология и екология.
Ентусиасти, готови за интересни преживявания и работа под земята, във въздуха, водата… и в депата на музея.
Способни младежи, които искат да работят в изследователски екип.
Хора, които няма да се откажат, защото понякога е тежко, мирише лошо, има паяжини и е тъмно ;-)

Какво предлага музеят?


Участие в проекти за развитие и обновяване на експозицията.
Техническа и научна работа в колекциите.
Подготовка и оформление на материали за експозицията.
Теоретично и практическо обучение за методи в различни типове теренни изследвания, мониторинг на биологичното разнообразие, разпределяне и обработка на материала, определяне на животни, оформяне и поддръжка на колекции.
Възможност да станете стажант-екскурзовод и да водите беседи в музея.
Възможност да реализирате собствен идеен проект, проведете лично проучване или подходяща творческа инициатива.
Възможност да участвате в научни, приложни и социално ангажирани проекти.
Възможност да участвате в експедиции и мониторингови проучвания организирани и координирани от НПМ.

Стажантска програма за студенти от биологически специалности (6). Снимка: (c) Боян Петров
Стажантска програма за студенти от биологически специалности (5). Снимка: (c) Боян Петров

Основни направления за работа в НПМ


Безгръбначни животни — методи за улов, обработка, таксономия, фаунистика, зоогеография, филогения, морфология и екология на насекомите, паякообразните, стоножките и други групи членестоноги.
За контакти: доц. д-р Николай Симов —

Биоспелеология — методи за проучване на пещерната фауна в България, райониране, изследване на непроучени райони.
За контакти: Изследователски център по биоспелеология —

Ихтиология — изследвания върху:
видов състав, филогеография и произход на представителите на родовете Gobio (кротушки) и Phoxinus (лешанки) в България и на Балканския полуостров;
морфологични изследвания върху популациите на мраморното попче (Proterorhinus semilunaris) в България;
морфология, систематика и разпространение на род Alburnus в България.
За контакти: д-р Тихомир Стефанов —

Херпетология — изследвания върху видовото разнообразие, разпространението, морфологията, биологията, екологията, филогенията и консервационната значимост на съвременни и изкопаеми земноводни и влечуги в България.
За контакти: гл. ас. д-р Владислав Вергилов —

Орнитология — изследвания върху: (1) костната морфология, състава, географското и хроностратиграфското разпространение на изкопаемите птици от България и други страни; (2) състава, разпространението и утилитарното значение на субфосилните птици от археологически обекти в страната; (3) еволюция на птиците и развитие на палеоавифауните през неогена и кватернера; (4) разпространение и численост на съвременните птици в България; (5) биология, хранене и паразитофауна с акцент върху редките и консервационно значими видове; (6) глациални реликти в балканските планини; (7) динамика и миграция на птиците и обуславащите я фактори.
За контакти: доц. д-р Петър Шурулинков —

Прилепи — проучване на разпространението и биологията на прилепите в България, популяризиране на тяхното значение, мониторинг състоянието на популациите, разработване на планове и стратегии за защита и управление на значимите им местообитания.
За контакти: Център за изследване и защита на прилепите —

Палеонтология — изследвания върху: (1) еволюцията, систематиката и разпространението на фосилни групи бозайници и птици в България, Гърция и други страни; (2) късномиоценски хоминоиди и бозайна фауна; (3) къснонеогенски хоботни бозайници; (3) хипарионова фауна; (4) морфология и таксономия на миоценски и плиоценски птици.
За контакти: гл. ас. д-р Латинка Христова —

Условия


Стажът е безплатен и се основава на доброволчески начала.
Стажантите работят под надзора на ръководителя на стажа в сградата на музея или в теренни условия по време на изследователски експедиции.
Работно време няма, задачите се изпълняват според спецификата им, свободното време и личните способности на стажантите.
При участие в конкретен проект и по преценка на ръководителя на стажа, работата на стажантите може да бъде заплатена по граждански договор.
Музеят осигурява всички материали, консумативи и екипировка за извършване на поставените задачи.
Успешно завършилите стажанти се ползват с предимство при разработване на курсови, дипломни и дисертационни работи в НПМ.
Стажът приключва с издаване на сертификат за участие в стажантската програма.
Музеят не се ангажира с осигуряване на работно място след приключване на стажа.

Стажантска програма за студенти от биологически специалности (8). Снимка: (c) Боян Петров
Стажантска програма за студенти от биологически специалности (7). Снимка: (c) Боян Петров

Как да кандидатствате?


Изпратете автобиография и мотивационно писмо според областта, в която искате да работите на съответния адрес от изброените по-горе.

В мотивационното писмо представете себе си, вашите умения, интереси, участия в проекти, предишен опит, езикова подготовка, квалификации и мотивацията си за бъдещо развитие в областта на научните изследвания, опазване на околната среда и развитието на музея.

Не забравяйте да посочите и областта, в която искате да стажувате.

Всички подадени документи се разглеждат текущо от ръководителите на отделите в музея, които преценяват вашите възможности и желания за конкретна реализация.

Само одобрените по документи кандидати получават покана за последващо интервю и включване в стажантската програма.