English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

Докторанти

НПМ-БАН притежава акредитация по докторските програми „Зоология“ и „Ентомология“ със срок на валидност от 6 години. Годишно се обучават 3—5 докторанти, които най-често продължават своята кариера в БАН.

На докторантите се осигуряват възможности за участие в екипите на проекти с външно финансиране, както и подкрепа чрез научно ръководство в проектите на БАН и Фонд „Научни изследвания“ на МОН. Създават се условия за успешна научна работа чрез осигуряване на съвременна материална база, търсенето на възможности за ползване на съвременни подходи в научните изследвания, осъществяването на контакти с водещи специалисти, провеждането на обучение чрез специализации и краткосрочни посещения във водещи европейски институции в рамките на различни научни програми.
Ботаника
— Васил Вутов — защитил

Ентомология
Алекси Попов — защитил
Борислав Георгиев — защитил
Стоян Бешков — защитил
Николай Симов — защитил
— Христина Христова — защитила
Димитър Кайнаров

Зоология
Златозар Боев — защитил
— Стоице Андреев — защитил
Николай Спасов — защитил
Павел Стоев — защитил
Георги Марков — защитил
Иван Митев — защитил
Недко Недялков — защитил
Димитър Демерджиев — защитил
Драгомир Димитров — защитил
Тихомир Стефанов — защитил
Надежда Карастоянова — защитила
— Ангел Дюгмеджиев — защитил
Димитър Плачийски — защитил
— Гиргина Даскалова — защитила
Иля Акоста — защитил
— Георги Герджиков — защитил
Емилия Вачева — защитила
Виолета Желязкова — защитила
Юрий Корнилев — защитил
Владимир Николов
Ивайло Ангелов
Михаил Илиев
Асен Игнатов — защитил
— Димитър Димитров
— Вихра Хайнаджиева