English | Български

Куратор: доц. д-р Станислав Абаджиев; консултант: д-р Алекси Попов

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Мрежокрили насекоми

Колекция Мрежокрили насекоми

Колекцията обхваща надразред Neuropterida (мрежокрили насекоми в широк смисъл) и включва почти всичкият съхраняван в България материал от трите разреда в надразреда: Raphidioptera (камилки), Megaloptera (голямокрилки или кални мухи) и Neuroptera (мрежокрили насекоми в тесен смисъл). Създадена е през 1967 г. от Алекси Попов. Чуждестранни ентомолози са разглеждали колекцията, заемали са интересуващи ги екземпляри и са получавани материали от други страни в резултат на обмен.

Няма инвентаризирани екземпляри в официалните инвентарни книги на НПМ. Съществува списък на хартиен носител на колекция от Neuroptera от България, съдържащ 10940 екземпляра от 108 вида (вид, пол, находище, надморска височина, растителен субстрат, дата, колектор, начин на съхраненост, наличие на отпрепарирани гениталии). Значителен брой екземпляри от Neuroptera от България са частично определени или неопределени. Голям брой екземпляри, частично определени и неопределени, произхождат от много европейски страни, Азия и Африка, а единични екземпляри — от Северна и Южна Америка. Малобройни са колекциите от Raphidioptera и Megaloptera, предимно от България, с единични екземпляри от други страни в Европа и Азия. Колекцията съдържа типусни екземпляри на 8 вида от Neuroptera и Raphidioptera от България, Кавказ, Таджикистан, Монголия и Нигерия.

Колекцията се състои предимно от материали, съхранени в алкохол, а по-малка част е от сухи препарирани насекоми. Гениталиите на част от екземплярите са запазени в пластмасови тръбички в епруветките с алкохол и в целулоидни камерки на иглите на сухите екземпляри. Колекцията от сухи и спиртни материали се съхранява в метални и дървени шкафове по коридорите на музея, а малка част — в кабинета на Станислав Абаджиев. Състоянието на колекцията в шкафовете е добро. Снимки могат да бъдат направени при необходимост.