English | Български

Куратор: доц. д-р Латинка Христова

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Палеоботаника

Колекцията включва фосилни представители на разнообразни растителни таксони от палеозоя до плиоцена. Най-многобройни са фосилите от района на с. Сатовча (среден миоцен), от където са намерени представители на таксоните Rosidaе, Pinopsida, Asteridaе, Magnoliidae, Commelinanae.