English | Български

Куратори: доц. д-р Димитър Узунов, Ирина Герасимова; консултант: д-р Димитър Димитров

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща: ,

Колекция Рецентни растения

Колекция Рецентни растения

Колекцията от висши растения (Magnoliophyta) е разпръсната на различни места в Националния природонаучен музей и не е сериозно поддържана от доста време. Сбирката съдържа над 5000 хербарийни образци.

Колекцията от лишеи е една от най-богатите от този род в страната. По груби сметки тази сбирка съхранява около 3000 хербарийни образци.