Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Гросулар — образец 0459, снимка © НПМ
Гросулар — образец 0459, снимка © НПМ

Гросуларобразец 0459

Произход

Западна Африка
Нигерия
Гросулар — образец 0459, карта на находището
Данни

Тегло: 0.35 ct; размери: 4.27 | 4.27 | 2.78 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено жълтеникавозелен; леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Гросулар — образец 0118

Още информация от ‘Класификация’


В контактни и регионално метаморфозирали варовикови скали или скали, които са били подложени на калциев метасоматизъм; в някои шисти и серпентинити (Anthony et al., 2001—2005).