English · Български

[20] Люлин

Пернишка, Софийска област
NATURA 2000: Maculinea nausithous

Координати: 23° 8’ 34’’ E, 42° 39’ 45’’ N — Надморска височина: 883 m — Площ: 3449 ha

Описание: Районът обхваща част от едноименната планина между Софийската и Пернишката котловина. От Витоша се отделя от Владайската седловина, а на запад Радуилската седловина го отделя от Вискяр планина. Геоложки има сенонски андезити, андезитни туфи и старотерциерни конгломерати. Билото е остатък от денудационна повърхнина. Растителността е предимно от букови (Fagus sylvatica), горунови (Quercus dalechampii) и габърови (Carpinus betulus) гори и обширни пасища. В смесените гори са представени още и бреза, липа, явор, ясен, бряст. От храстовата растителност се срещат глог, дрян, леска, трънкосливка.

Дневните пеперуди в района са много добре проучени; резултати от регионално изследване са публикувани от Гогов (1966). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 17 от целевите видове [списък по-долу], особено на Maculinea nausithous (тук се намира единственото сигурно находище на вида в страната), Melitaea aurelia и M. britomartis.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Carterocephalus palaemon, Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, P. apollo, Pseudophilotes vicrama, Scolitantides orion, Maculinea arion, M. nausithous, Plebejus sephirus, Erebia medusa, Apatura ilia, Limenitis populi, Melitaea trivia, M. aurelia, M. britomartis, Brenthis hecate.

Влажни ливади в близост до букови гори в Люлин планина (фото С. Бешков, 27 май 2007).
Влажни ливади в близост до букови гори в Люлин планина

Защита и заплахи: Районът е в непосредствена близост до гъсто населени райони, столицата София и град Перник. Природата и е уязвима в значителна степен от засиленото човешко присъствие и всички човешки дейности, свързани с урбанизация и развитие на инфраструктурата, туризма, горското стопанство, както и от поддържането на ливадите и пасищата. Най-сериозните заплахи за района са изграждането на автомагистрала Люлин и сметището при Суходол.

Други бележки: От нощните пеперуди са установени следните консервационно значими видове: Hepialus lupulinus dacicus, Proserpinus proserpina, Eriogaster catax, Saturnia pyri, Saturnia spini, Lycia graecarius, Schrankia taenialis, Pseudoxestia apfelbecki, Lithophane smibrunnea, Perigrapha i-cinctum, Ochropleura leucogaster, Dichagyris melanura melanura, Dichagyris renigera renigera, Euplagia quadripunctaria. От тях Eriogaster catax и Euplagia quadripunctaria са от приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз.

Карта на района на Люлин
Карта на района на Люлин.