English · Български

[48] Долината на река Яденица

Пазарджишка област
NATURA 2000: Lycaena dispar, Euphydryas aurinia

Координати: 24° 0’ 23’’ E, 42° 6’ 18’’ N — Надморска височина: 769 m — Площ: 17016 ha

Описание: Районът обхваща източните склонове на едноименната река, рида Алабак, на югозапад до седловината Юндола и долината на Чепинска река след Велинград. Геоложки е съставен от палеозойски гранити, гнайси и мрамори. Горите са предимно от дъбови, букови и елови, по склоновете на Чепинска река преобладават горуновите гори, на места примесени с келяв габър и смесени гори от цер и благун. Срещат се и гори от черен бор с ксеротермни елементи със средиземноморски черти като червената хвойна, Genista rumelica и други. Установени са гори и от воден габър с участие на планински ясен (Fraxinus excelsior), горун, обикновен габър, мизийски бук (Fagus moesiaca), Acer hyrcanum и други. Най-ниските части са заети от гори и храсталаци от келяв габър със средиземноморски елементи като плюскача (Colutea arborescens), смина (Jasminum fruticans), червената хвойна (Juniperus oxycedrus), кукуча (Pistacia terebinthus). На места са установени гори от горун (Quercus dalechampii), на места примесен с келяв габър (Carpinus orientalis) и долен етаж от глог (Crataegus monogyna), дрян (Cornus mas), леска (Corylus avellana), люляк (Syringa vulgaris) и Sorbus aria. В тревистата растителност на този тип гори преобладават Festuca heterophylla, Poa nemoralis, Dactylus glomerata, Stellaria holostea и др. Срещат се и смесени гори от горун, и воден габър на места с планински ясен, мъждрян (Fraxinus ornus) и келяв габър (Carpinus orientalis). По бреговете на р. Яденица има запазени галерии от черна елша (Alnus glutinosa), върби, среща се и чобанката (Petasitis).

Дневните пеперуди в района са сравнително добре проучени; множество резултати са публикувани от Буреш & Тулешков (1929). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 25 от целевите видове [списък по-долу], особено на Parnassius apollo, Euphydryas aurinia и Melitaea aurelia.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, P. apollo, Colias caucasica, Pieris ergane, Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Maculinea arion, Plebejus sephirus, Coenonympha rhodopensis, Erebia medusa, Apatura iris, A. ilia, A. metis, Limenitis populi, Neptis sappho, N. rivularis, Nymphalis xanthomelas, Euphydryas aurinia, Melitaea trivia, M. aurelia, Brenthis hecate.

Смесени широколистни гори със средиземноморски елементи и скални формации в дефилето на Чепинска река. Биотоп на Pieris ergane, Apatura metis, Melitaea trivia (фото С. Бешков, 12 юли 2006).
Смесени широколистни гори със средиземноморски елементи и скални формации в дефилето на Чепинска река (1)
Смесени широколистни гори със средиземноморски елементи и скални формации в дефилето на Чепинска река (2)

Защита и заплахи: Естествените гори са застрашени от прекомерната екплоатация на горски ресурси, както и от повсеместни незаконни сечи. Това снижава качествата на горските екосистеми, нарушава естествения воден баланс в целия район и предизвиква ерозионни и свлачищни процеси. Реализирането на инвестиционни проекти за изграждане на множество малки ВЕЦ ще увеличат отрицателното въздействие върху водния баланс. Строителни дейности, свързани с развитието на туристическа инфраструктура предизвиква нарушаване и унищожаване на ценни местообитания в лесно достъпните райони. Като мерки за управление препоръчваме стимулиране на сеченето на салкъма (Robinia pseudoacacia) за дърва за огрев.

Други бележки: Докато дневните пеперуди в района са сравнително добре проучени, данните за нощните пеперуди са оскъдни. Районът е много обнадеждаващ и интересен. Възможно е развитието на познавателен и екологичен туризъм с цел устойчивото му развитие. Консервационно значими видове пеперуди от други групи са: Adscita drenowskii, Phyllodesma ilicifolia, Calospylos sylvata, Amphipyra micans, Pyrios cinnamomea, Chortodes fluxa, Diarsia rubi, Ocneria rubea.

Карта на района на Долината на река Яденица
Карта на района на Долината на река Яденица.