Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Гросулар


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Гросулар — образци [изглед галерия] (страница 2)


В контактни и регионално метаморфозирали варовикови скали или скали, които са били подложени на калциев метасоматизъм; в някои шисти и серпентинити (Anthony et al., 2001—2005).
Хесонит — образец 0210
0210
Мексико
Хесонит — образец 0639
0639
Танзания
Хесонит — образец 0642
0642
Шри Ланка
Цаворит — образец 0142
0142
Танзания
Цаворит — образец 0094
0094
Кения
Цаворит — образец 0638
0638
Кения
Цаворит — образец 0178
0178
Кения

Гросулар — образци — 17
първа предишна страница 2 от 2