English · Български

[35] Сините камъни

Сливенска област
NATURA 2000: Lycaena dispar, Polyommatus eroides

Координати: 26° 22’ 28’’ E, 42° 43’ 21’’ N — Надморска височина: 684 m — Площ: 12280 ha

Описание: Районът Сините камъни включва част от Сливенската планина, северно от Сливен. Теренът е изграден предимно от варовици. Релефът е разнообразен, стръмен и силно разчленен. Северните склонове са стръмни, мъчнопроходими, обрасли с букови гори, а тези на юг — прорязани от долове, оврази и сипеи. Внушителни горски комплекси образуват и горите от зимен дъб, смесените гори от цер и зимен дъб с участие на явор, липа. Характерно за района, поради големите разлики в надморската височина и различната експозиция, е срещането едновременно на високопланински, бореомонтанни и южни и средиземноморски видове.

Районът е един от най-добре проучените в България, но данните за него са предимно от първата половина на миналия век. Първите пълни изследвания са отразени в трудовете на Пигулев (1899—1900) и Чорбаджиев (1919). Досега от там са съобщени 840 вида пеперуди от групата Macrolepidoptera, 152 от които са дневни пеперуди от надсемействата Hesperioidea и Papilionoidea. Причините за включването на района са: наличие на популации на твърде много, 25 от целевите видове [списък по-долу], на сравнително малката му територия; особено важно е присъствието на Pontia chloridice и Melitaea britomartis.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Pyrgus cinarae, Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, P. apollo, Pieris ergane, Pontia chloridice, Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Maculinea alcon, M. arion, Plebejus sephirus, Polyommatus eroides, P. aroaniensis, Erebia medusa, Hipparchia senthes, Apatura iris, Limenitis populi, Nymphalis xanthomelas, Melitaea trivia, M. aurelia, M. britomartis, Brenthis hecate.

Ниските склонове на Сините камъни с южна експозиция, 400 m. Биотоп на Pontia chloridice, Glaucopsyche alexis, Hipparchia senthes (фото: З. Колев, 18 май 2005).
Ниските склонове на Сините камъни с южна експозиция, 400 m

Високата част на Сините камъни, Стара планина, 1000 m. Биотоп на Pyrgus cinarae, Pieris krueperi, Maculinea alcon, Polyommatus eroides, P. aroaniensis, Erebia medusa, Melitaea trivia, M. aurelia, Brenthis ino, B. hecate (фото: З. Колев, 18 май 2005).
Високата част на Сините камъни, Стара планина, 1000 m

Защита и заплахи: На територията се намира едноименния природен парк Сините камъни и природната забележителност Кушбунар. В парка е разположен строгият резерват Кутелка. Основните заплахи са в урбанизацията, свързана с близостта на гр. Сливен, земеделието и незаконните сечи.

Други бележки: Растителните видове са над 1000, от които 44 са включени в Червената книга на България, като 37 са редки и 7 — застрашени от изчезване. Ендемичният елемент е силно застъпен сред редките видове. С международен статус на защита са 6 вида. Гръбначната фауна е представена с над 240 вида, като 191 са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а в Червената книга на България са включени 45 вида. С голямо природозащитно значение са грабливите птици — египетски лешояд, скален орел, кръстат орел, голям ястреб. От пеперудите други редки и ендемични видове са: Triodia amasinus dobrogensis, Korsheltellus lupulina dacicus, Zygaena laeta, Zygaena sedi sliwenensis, Dipchaspecia lanipes, Catopta thrips, Eriogaster catax, Malacosoma franconica, Lasiocampa grandis, Pachypasa otus, Saturnia spini, Perisomena caecigena, Lemonia balcanica, Hemaris croatica, Proserpinus proserpina, Zerynthia cerisy, Lycaena candens, Kirinia climene, Brenthis ino, Schistostege decussata, Erannis declinans, Nychiodes amigdalaria, Acronicta alni, Acronicta strigosa, Acronicta orientalis, Simyra dentinosa, Cryphia burgeffi, Hypena munitalis, Acontia titania, Calocucullia celsiae, Behounekia freyeri, Cleonymia opposita, Epimecia ustula, Amphipyra micans, Asteroscopus syriaca decipulae, Pyrrhia victorina, Pyrrhia treitschkei, Agrochola wolfschlaegeri, Conistra ragusae macedonica, Polymixis trisignata, Gortyna moesiaca, Perigrapha rorida, Standfussiana lucernea illyrica, Xestia speciosa, Euplagia quadripunctaria, Chelis maculosa slivnoensis и много други. Видовете Euplagia quadripunctaria и Eriogaster catax са от приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на ЕС. Потенциална заплаха е възможността на възникване на пожари при стрелби от военният полигон при с. Мокрен.

Карта на района на Сините камъни
Карта на района на Сините камъни.