English · Български

[46] Западни Родопи

Благоевградска, Пазарджишка, Пловдивска, Смолянска област
NATURA 2000: Polyommatus eroides, Euphydryas aurinia

Координати: 24° 18’ 10’’ E, 41° 47’ 4’’ N — Надморска височина: 1260 m — Площ: 522363 ha

Описание: Районът включва високата част на Западните Родопи, северно от линията Велинград — Ракитово — Батак — Пещера. Най-голяма площ заемат горите от бял бор (Pinus sylvestris), следвани от смърча (Picea abies). По малки по площ са еловите и буковите гори. Подлесът е от малина (Rubus idaea), орлова папрат (Pteridiun aquilinum), боровинки (Vaccinium) и други. Срещат се също гори от черен бор (Pinus nigra) и издънкови гори от горун (Quercus dalechampii), смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Q. frainetto), от трепетлика (Populus tremula) и от зимен дъб (Q. sessiliflora). На места в района реките са с галерии от черна елша (Alnus glutinosa) и върба (Salix) примесени и с чобанка (Petasitis) и папрати. В по-ниските чaсти има и отделни широколистни местообитания с бъз (Sambucus), леска (Corylus avellana), глог (Crataegus monogyna), липа (Tilia), габър (Carpinus), Acer, Fraxinus, Sorbus и други широколистни видове. Малка част е заета от открити пространства — пасища и ливади с преобладаване на обикновена полевица (Agrostis capillaris), картъл (Nardus stricta), както и на храсталачни съобщества. Тук попадат 3 големи язовира — Доспат, Широка поляна и Голям Беглик, както и много малки торфища, влажни ливади и заблатявания.

Дневните пеперуди в района са добре проучени; резултати са публикувани в трудовете на Маркович (1910, 1923), Буреш & Тулешков (1929, 1930). Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 24 от целевите видове [списък по-долу], особено на Carterocephalus palaemon, Parnassius apollo и Erebia oeme.

Целеви видове: Thymelicus acteon, Carterocephalus palaemon, Pyrgus cinarae, Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, P. apollo, Colias caucasica, Pieris ergane, Pseudophilotes vicrama, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Maculinea alcon, M. arion, Polyommatus eroides, Coenonympha rhodopensis, Erebia medusa, E. oeme, Apatura iris, Limenitis populi, Neptis rivularis, Nymphalis xanthomelas, Euphydryas aurinia, Melitaea trivia, M. aurelia.

Скални формации в района на Каялийски скали в Западните Родопи (фото: С. Бешков, юли 2006).
Скални формации в района на Каялийски скали в Западните Родопи

Меандрите в района на Чехльово в Западните Родопи. Биотоп на Lycaena candens (фото: С. Бешков, юли 2006).
Меандрите в района на Чехльово в Западните Родопи

Защита и заплахи: Малка част е поставена под законова защита. Има 31 защитени територии — 4 резервата, обявени с цел опазване на редки и застрашени животински видове и характерни за района горски екосистеми, един поддържан резерват, 22 защитени местности и 4 природни забележителности. Естествените гори са застрашени от прекомерната експлоатация на горски ресурси извън малкото защитени територии, както и от повсеместни незаконни сечи. Това снижава качествата на горските екосистеми, нарушава естествения воден баланс в целия район и предизвиква ерозионни и свлачищни процеси. Реализирането на инвестиционни проекти за изграждане на множество малки ВЕЦ по поречията на планинските реки допълнително ще увеличат отрицателното въздействие върху водния баланс. Развитието на ски туризма е най-сериозната заплаха, както за горите, така и за субалпийските местообитания. Строителни дейности, свързани с развитието на туристическата инфраструктура предизвиква нарушаване и унищожаване на ценни местообитания в лесно достъпните райони. Такъв процес има вече в района на язовир Доспат. Като мерки за опазване на района препоръчваме: забрана на лагеруване на цигански катуни с цел събиране на гъби и билки; обявяването на предложеният преди години трансграничен парк Западни Родопи и приемане на стратегия за устойчиво развитие на района.

Други бележки: През 1998 г. част от територията е определена за CORINE място, поради европейското и значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място, установени са 130 вида птици, основно гнездящи, от които 21 са включени в Червената книга на България. В района са установени много консервационно значими видове пеперуди като: Zygaena nevadensis, Proserpinus proserpina, Plemyria rubiginaria, Plusia putnami gracilis, Palaeographa interrogationis, Hyppa rectilinea, Apamea maillardi, Apamea rubrirena, Phothedes captiuncula, Hydraecia ultima, Archanara algae, Chortodes fluxa, Polia hepatica, Callimorpha dominula. От тях Zygaena nevadensis и Plemyria rubiginaria в България са установени само от този район и с по един екземпляр.

Карта на района на Западни Родопи
Карта на района на Западни Родопи.