Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Спесартин — образец 0156, снимка © НПМ
Спесартин — образец 0156, снимка © НПМ

Спесартинобразец 0156

Произход

Западна Африка
Нигерия
Спесартин — образец 0156, карта на находището
Данни

Тегло: 3.65 ct; размери: 10.19 | 7.51 | 5.52 mm; форма: овал; цвят: умерено червен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Спесартин — образец 0049Спесартин — образец 0098Спесартин — образец 0450Спесартин — образец 0652Спесартин — образец 0633Спесартин — образец 0441

Още информация от ‘Класификация’


Чест в гранитни пегматити, гранити и риолити. Формиран в някои скарни и метасоматични, богати на манган, скали, прилежащи към магмени интрузии или в регионално метасоматизирали райони (Anthony et al., 2001—2005).